#6a3b4b 颜色信息

在RGB颜色空间中,#6a3b4b由41.57%红色,23.14%绿色和29.41%蓝色组成,十进制红色值为106,绿色值为59,蓝色值为75。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,44.34%品红色,29.25%黄色和58.43%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#663333

  • R 41.6
  • G 23.1
  • B 29.4
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 44.3
  • Y 29.2
  • K 58.4
  CMYK 百分比

#6a3b4b 颜色转换

#6a3b4b十进制的RGB值为R:106, G:59, B:75。 CMYK值为C:0.0, M:44.341, Y: 29.245, K: 58.431

RGB 106, 59, 75
百分比 41.57%, 23.14%, 29.41%
十六进制 6a3b4b
十进制 6961995
二进制 01101010,00111011,01001011
CMYK 0.0, 44.341, 29.245, 58.431
CMYK百分比 0%, 44%, 29%, 58%
CMY 0.584, 0.769, 0.706
CMY百分比 58%, 77%, 71%
HSL 339.57°, 28.48, 32.35
HSV (or HSB) 339.57°, 44.34, 41.57
XYZ 8.778, 6.701, 7.487
xyY 0.382, 0.292, 6.701
CIE-LAB 31.115, 22.923, -0.705
CIE-LUV 31.115, 27.775, -4.29
CIE-LCH/LCHab 31.115, 22.934, 358.239
CIE-LUV/LCHuv 31.115, 28.104, 351.219
Hunter-Lab 25.886, 15.23, 0.971
YIQ 74.877, 22.8665, 14.9197
YUV 74.877, 0.06148, 27.30484
网页安全色 #663333
颜色名称

#6a3b4b 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#6a3b4b 相似颜色

相似颜色

#6a3b4b 色度/色彩

至黑
至白

#6a3b4b 色调

色调变化

#6a3b4b HTML/CSS代码

#6a3b4b 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #6a3b4b.

<span style="color:#6a3b4b;">文本</span>
#6a3b4b 背景颜色

此段背景颜色为 #6a3b4b.

<p style="background-color:#6a3b4b;">文本</p>
#6a3b4b 边框颜色

这个边框颜色为 #6a3b4b.

<div style="border:1px solid #6a3b4b;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#6a3b4b;}
.background {background-color:#6a3b4b;}
.border {border:1px solid #6a3b4b;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉