#6b2a7b 颜色信息

在RGB颜色空间中,#6b2a7b由41.96%红色,16.47%绿色和48.24%蓝色组成,十进制红色值为107,绿色值为42,蓝色值为123。在CMKY色彩空间中,他由13.01%青色,65.85%品红色,0.0%黄色和51.77%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#663366

  • R 42.0
  • G 16.5
  • B 48.2
  RGB 百分比
  • C 13.0
  • M 65.9
  • Y 0.0
  • K 51.8
  CMYK 百分比

#6b2a7b 颜色转换

#6b2a7b十进制的RGB值为R:107, G:42, B:123。 CMYK值为C:13.007, M:65.853, Y: 0.0, K: 51.765

RGB 107, 42, 123
百分比 41.96%, 16.47%, 48.24%
十六进制 6b2a7b
十进制 7023227
二进制 01101011,00101010,01111011
CMYK 13.007, 65.853, 0.0, 51.765
CMYK百分比 13%, 66%, 0%, 52%
CMY 0.58, 0.835, 0.518
CMY百分比 58%, 84%, 52%
HSL 288.15°, 49.09, 32.35
HSV (or HSB) 288.15°, 65.854, 48.23
XYZ 10.466, 6.212, 19.386
xyY 0.29, 0.172, 6.212
CIE-LAB 29.942, 41.629, -33.302
CIE-LUV 29.942, 23.702, -47.798
CIE-LCH/LCHab 29.942, 53.311, 321.341
CIE-LUV/LCHuv 29.942, 53.352, 296.376
Hunter-Lab 24.924, 31.337, -28.667
YIQ 70.669, 12.7082, 38.9547
YUV 70.669, 25.75297, 31.87419
网页安全色 #663366
颜色名称

#6b2a7b 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#6b2a7b 相似颜色

相似颜色

#6b2a7b 色度/色彩

至黑
至白

#6b2a7b 色调

色调变化

#6b2a7b HTML/CSS代码

#6b2a7b 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #6b2a7b.

<span style="color:#6b2a7b;">文本</span>
#6b2a7b 背景颜色

此段背景颜色为 #6b2a7b.

<p style="background-color:#6b2a7b;">文本</p>
#6b2a7b 边框颜色

这个边框颜色为 #6b2a7b.

<div style="border:1px solid #6b2a7b;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#6b2a7b;}
.background {background-color:#6b2a7b;}
.border {border:1px solid #6b2a7b;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉