#6b371e 颜色信息

在RGB颜色空间中,#6b371e由41.96%红色,21.57%绿色和11.76%蓝色组成,十进制红色值为107,绿色值为55,蓝色值为30。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,48.6%品红色,71.96%黄色和58.04%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#663333

  • R 42.0
  • G 21.6
  • B 11.8
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 48.6
  • Y 72.0
  • K 58.0
  CMYK 百分比

#6b371e 颜色转换

#6b371e十进制的RGB值为R:107, G:55, B:30。 CMYK值为C:0.0, M:48.598, Y: 71.962, K: 58.039

RGB 107, 55, 30
百分比 41.96%, 21.57%, 11.76%
十六进制 6b371e
十进制 7026462
二进制 01101011,00110111,00011110
CMYK 0.0, 48.598, 71.962, 58.039
CMYK百分比 0%, 49%, 72%, 58%
CMY 0.58, 0.784, 0.882
CMY百分比 58%, 78%, 88%
HSL 19.48°, 56.2, 26.86
HSV (or HSB) 19.48°, 71.963, 41.96
XYZ 7.664, 5.953, 1.974
xyY 0.492, 0.382, 5.953
CIE-LAB 29.293, 20.786, 25.554
CIE-LUV 29.293, 38.142, 19.966
CIE-LCH/LCHab 29.293, 32.94, 50.874
CIE-LUV/LCHuv 29.293, 43.052, 27.63
Hunter-Lab 24.398, 13.376, 12.282
YIQ 67.698, 39.0193, 3.218
YUV 67.698, -18.55021, 34.48025
网页安全色 #663333
颜色名称

#6b371e 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#6b371e 相似颜色

相似颜色

#6b371e 色度/色彩

至黑
至白

#6b371e 色调

色调变化

#6b371e HTML/CSS代码

#6b371e 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #6b371e.

<span style="color:#6b371e;">文本</span>
#6b371e 背景颜色

此段背景颜色为 #6b371e.

<p style="background-color:#6b371e;">文本</p>
#6b371e 边框颜色

这个边框颜色为 #6b371e.

<div style="border:1px solid #6b371e;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#6b371e;}
.background {background-color:#6b371e;}
.border {border:1px solid #6b371e;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉