#6b636e 颜色信息

在RGB颜色空间中,#6b636e由41.96%红色,38.82%绿色和43.14%蓝色组成,十进制红色值为107,绿色值为99,蓝色值为110。在CMKY色彩空间中,他由2.73%青色,10.0%品红色,0.0%黄色和56.86%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#666666

  • R 42.0
  • G 38.8
  • B 43.1
  RGB 百分比
  • C 2.7
  • M 10.0
  • Y 0.0
  • K 56.9
  CMYK 百分比

#6b636e 颜色转换

#6b636e十进制的RGB值为R:107, G:99, B:110。 CMYK值为C:2.726, M:9.998, Y: 0.0, K: 56.863

RGB 107, 99, 110
百分比 41.96%, 38.82%, 43.14%
十六进制 6b636e
十进制 7037806
二进制 01101011,01100011,01101110
CMYK 2.726, 9.998, 0.0, 56.863
CMYK百分比 3%, 10%, 0%, 57%
CMY 0.58, 0.612, 0.569
CMY百分比 58%, 61%, 57%
HSL 283.64°, 5.26, 40.98
HSV (or HSB) 283.64°, 10.0, 43.14
XYZ 13.339, 13.175, 16.591
xyY 0.309, 0.306, 13.175
CIE-LAB 43.027, 5.413, -5.054
CIE-LUV 43.027, 3.8, -7.587
CIE-LCH/LCHab 43.027, 7.406, 316.963
CIE-LUV/LCHuv 43.027, 8.486, 296.604
Hunter-Lab 36.298, 2.076, -1.692
YIQ 102.646, 1.2329, 5.1152
YUV 102.646, 3.61995, 3.81989
网页安全色 #666666
颜色名称

#6b636e 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#6b636e 相似颜色

相似颜色

#6b636e 色度/色彩

至黑
至白

#6b636e 色调

色调变化

#6b636e HTML/CSS代码

#6b636e 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #6b636e.

<span style="color:#6b636e;">文本</span>
#6b636e 背景颜色

此段背景颜色为 #6b636e.

<p style="background-color:#6b636e;">文本</p>
#6b636e 边框颜色

这个边框颜色为 #6b636e.

<div style="border:1px solid #6b636e;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#6b636e;}
.background {background-color:#6b636e;}
.border {border:1px solid #6b636e;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉