#6b6bb4 颜色信息

在RGB颜色空间中,#6b6bb4由41.96%红色,41.96%绿色和70.59%蓝色组成,十进制红色值为107,绿色值为107,蓝色值为180。在CMKY色彩空间中,他由40.56%青色,40.56%品红色,0.0%黄色和29.41%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#6666cc

  • R 42.0
  • G 42.0
  • B 70.6
  RGB 百分比
  • C 40.6
  • M 40.6
  • Y 0.0
  • K 29.4
  CMYK 百分比

#6b6bb4 颜色转换

#6b6bb4十进制的RGB值为R:107, G:107, B:180。 CMYK值为C:40.555, M:40.555, Y: 0.0, K: 29.412

RGB 107, 107, 180
百分比 41.96%, 41.96%, 70.59%
十六进制 6b6bb4
十进制 7039924
二进制 01101011,01101011,10110100
CMYK 40.555, 40.555, 0.0, 29.412
CMYK百分比 41%, 41%, 0%, 29%
CMY 0.58, 0.58, 0.294
CMY百分比 58%, 58%, 29%
HSL 240.0°, 32.73, 56.27
HSV (or HSB) 240.0°, 40.556, 70.59
XYZ 19.558, 16.936, 45.416
xyY 0.239, 0.207, 16.936
CIE-LAB 48.179, 18.551, -38.778
CIE-LUV 48.179, -4.36, -60.396
CIE-LCH/LCHab 48.179, 42.987, 295.566
CIE-LUV/LCHuv 48.179, 60.554, 265.871
Hunter-Lab 41.153, 12.812, -36.624
YIQ 115.322, -23.4549, 22.7176
YUV 115.322, 31.82907, -7.30073
网页安全色 #6666cc
颜色名称

#6b6bb4 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#6b6bb4 相似颜色

相似颜色

#6b6bb4 色度/色彩

至黑
至白

#6b6bb4 色调

色调变化

#6b6bb4 HTML/CSS代码

#6b6bb4 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #6b6bb4.

<span style="color:#6b6bb4;">文本</span>
#6b6bb4 背景颜色

此段背景颜色为 #6b6bb4.

<p style="background-color:#6b6bb4;">文本</p>
#6b6bb4 边框颜色

这个边框颜色为 #6b6bb4.

<div style="border:1px solid #6b6bb4;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#6b6bb4;}
.background {background-color:#6b6bb4;}
.border {border:1px solid #6b6bb4;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉