#6bb5d4 颜色信息

在RGB颜色空间中,#6bb5d4由41.96%红色,70.98%绿色和83.14%蓝色组成,十进制红色值为107,绿色值为181,蓝色值为212。在CMKY色彩空间中,他由49.53%青色,14.62%品红色,0.0%黄色和16.86%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#66cccc

  • R 42.0
  • G 71.0
  • B 83.1
  RGB 百分比
  • C 49.5
  • M 14.6
  • Y 0.0
  • K 16.9
  CMYK 百分比

#6bb5d4 颜色转换

#6bb5d4十进制的RGB值为R:107, G:181, B:212。 CMYK值为C:49.528, M:14.623, Y: 0.0, K: 16.863

RGB 107, 181, 212
百分比 41.96%, 70.98%, 83.14%
十六进制 6bb5d4
十进制 7058900
二进制 01101011,10110101,11010100
CMYK 49.528, 14.623, 0.0, 16.863
CMYK百分比 50%, 15%, 0%, 17%
CMY 0.58, 0.29, 0.169
CMY百分比 58%, 29%, 17%
HSL 197.72°, 54.97, 62.55
HSV (or HSB) 197.72°, 49.528, 83.14
XYZ 34.468, 40.925, 68.367
xyY 0.24, 0.285, 40.925
CIE-LAB 70.123, -14.664, -22.773
CIE-LUV 70.123, -33.083, -33.512
CIE-LCH/LCHab 70.123, 27.085, 237.222
CIE-LUV/LCHuv 70.123, 47.091, 225.369
Hunter-Lab 63.973, -15.778, -18.582
YIQ 162.408, -54.0569, -6.0038
YUV 162.408, 24.40543, -48.61031
网页安全色 #66cccc
颜色名称

#6bb5d4 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#6bb5d4 相似颜色

相似颜色

#6bb5d4 色度/色彩

至黑
至白

#6bb5d4 色调

色调变化

#6bb5d4 HTML/CSS代码

#6bb5d4 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #6bb5d4.

<span style="color:#6bb5d4;">文本</span>
#6bb5d4 背景颜色

此段背景颜色为 #6bb5d4.

<p style="background-color:#6bb5d4;">文本</p>
#6bb5d4 边框颜色

这个边框颜色为 #6bb5d4.

<div style="border:1px solid #6bb5d4;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#6bb5d4;}
.background {background-color:#6bb5d4;}
.border {border:1px solid #6bb5d4;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉