#6bd78e 颜色信息

在RGB颜色空间中,#6bd78e由41.96%红色,84.31%绿色和55.69%蓝色组成,十进制红色值为107,绿色值为215,蓝色值为142。在CMKY色彩空间中,他由50.23%青色,0.0%品红色,33.95%黄色和15.69%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#66cc99

  • R42.0
  • G84.3
  • B55.7
  RGB 百分比
  • C50.2
  • M0.0
  • Y34.0
  • K15.7
  CMYK 百分比

#6bd78e 颜色转换

#6bd78e十进制的RGB值为R:107, G:215, B:142。 CMYK值为C:50.232, M:0.0, Y: 33.954, K: 15.686

RGB107, 215, 142
百分比41.96%, 84.31%, 55.69%
十六进制6bd78e
十进制7067534
二进制01101011,11010111,10001110
CMYK50.232, 0.0, 33.954, 15.686
CMYK百分比50%, 0%, 34%, 16%
CMY0.58, 0.157, 0.443
CMY百分比58%, 16%, 44%
HSL139.45°, 57.45, 63.14
HSV (or HSB)139.45°, 50.233000000000004, 84.31
XYZ35.244, 53.677, 34.093
xyY0.286, 0.436, 53.677
CIE-LAB78.273, -47.136, 26.73
CIE-LUV78.273, -49.139, 44.908
CIE-LCH/LCHab78.273, 54.188, 150.443
CIE-LUV/LCHuv78.273, 66.568, 137.576
Hunter-Lab73.265, -42.345, 23.695
YIQ174.386, -40.9023, -45.5596
YUV174.386, -15.93581, -59.11927
网页安全色#66cc99
颜色名称

#6bd78e 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#6bd78e 相似颜色

相似颜色

#6bd78e 色度/色彩

至黑
至白

#6bd78e 色调

色调变化

#6bd78e HTML/CSS代码

#6bd78e 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #6bd78e.

<span style="color:#6bd78e;">文本</span>
#6bd78e 背景颜色

此段背景颜色为 #6bd78e.

<p style="background-color:#6bd78e;">文本</p>
#6bd78e 边框颜色

这个边框颜色为 #6bd78e.

<div style="border:1px solid #6bd78e;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#6bd78e;}
.background {background-color:#6bd78e;}
.border {border:1px solid #6bd78e;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉