#6cc4e6 颜色信息

在RGB颜色空间中,#6cc4e6由42.35%红色,76.86%绿色和90.2%蓝色组成,十进制红色值为108,绿色值为196,蓝色值为230。在CMKY色彩空间中,他由53.04%青色,14.78%品红色,0.0%黄色和9.8%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#66ccff

  • R 42.4
  • G 76.9
  • B 90.2
  RGB 百分比
  • C 53.0
  • M 14.8
  • Y 0.0
  • K 9.8
  CMYK 百分比

#6cc4e6 颜色转换

#6cc4e6十进制的RGB值为R:108, G:196, B:230。 CMYK值为C:53.043, M:14.782, Y: 0.0, K: 9.804

RGB 108, 196, 230
百分比 42.35%, 76.86%, 90.2%
十六进制 6cc4e6
十进制 7128294
二进制 01101100,11000100,11100110
CMYK 53.043, 14.782, 0.0, 9.804
CMYK百分比 53%, 15%, 0%, 10%
CMY 0.576, 0.231, 0.098
CMY百分比 58%, 23%, 10%
HSL 196.72°, 70.93, 66.27
HSV (or HSB) 196.72°, 53.04299999999999, 90.2
XYZ 40.204, 48.379, 82.078
xyY 0.236, 0.283, 48.379
CIE-LAB 75.063, -17.185, -25.014
CIE-LUV 75.063, -38.009, -37.218
CIE-LCH/LCHab 75.063, 30.348, 235.511
CIE-LUV/LCHuv 75.063, 53.197, 224.398
Hunter-Lab 69.555, -18.545, -21.277
YIQ 173.564, -63.3634, -8.0312
YUV 173.564, 27.7734, -57.52034
网页安全色 #66ccff
颜色名称

#6cc4e6 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#6cc4e6 相似颜色

相似颜色

#6cc4e6 色度/色彩

至黑
至白

#6cc4e6 色调

色调变化

#6cc4e6 HTML/CSS代码

#6cc4e6 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #6cc4e6.

<span style="color:#6cc4e6;">文本</span>
#6cc4e6 背景颜色

此段背景颜色为 #6cc4e6.

<p style="background-color:#6cc4e6;">文本</p>
#6cc4e6 边框颜色

这个边框颜色为 #6cc4e6.

<div style="border:1px solid #6cc4e6;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#6cc4e6;}
.background {background-color:#6cc4e6;}
.border {border:1px solid #6cc4e6;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉