#6ccc4e 颜色信息

在RGB颜色空间中,#6ccc4e由42.35%红色,80.0%绿色和30.59%蓝色组成,十进制红色值为108,绿色值为204,蓝色值为78。在CMKY色彩空间中,他由47.06%青色,0.0%品红色,61.77%黄色和20.0%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#66cc66

  • R 42.4
  • G 80.0
  • B 30.6
  RGB 百分比
  • C 47.1
  • M 0.0
  • Y 61.8
  • K 20.0
  CMYK 百分比

#6ccc4e 颜色转换

#6ccc4e十进制的RGB值为R:108, G:204, B:78。 CMYK值为C:47.059, M:0.0, Y: 61.765, K: 20.0

RGB 108, 204, 78
百分比 42.35%, 80.0%, 30.59%
十六进制 6ccc4e
十进制 7130190
二进制 01101100,11001100,01001110
CMYK 47.059, 0.0, 61.765, 20.0
CMYK百分比 47%, 0%, 62%, 20%
CMY 0.576, 0.2, 0.694
CMY百分比 58%, 20%, 69%
HSL 105.71°, 55.26, 55.29
HSV (or HSB) 105.71°, 61.765, 80.0
XYZ 29.151, 46.922, 14.728
xyY 0.321, 0.517, 46.922
CIE-LAB 74.14, -51.343, 52.748
CIE-LUV 74.14, -46.072, 72.331
CIE-LCH/LCHab 74.14, 73.61, 134.227
CIE-LUV/LCHuv 74.14, 85.758, 122.496
Hunter-Lab 68.5, -43.911, 35.202
YIQ 160.932, -16.7226, -59.5152
YUV 160.932, -40.80948, -46.43874
网页安全色 #66cc66
颜色名称

#6ccc4e 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#6ccc4e 相似颜色

相似颜色

#6ccc4e 色度/色彩

至黑
至白

#6ccc4e 色调

色调变化

#6ccc4e HTML/CSS代码

#6ccc4e 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #6ccc4e.

<span style="color:#6ccc4e;">文本</span>
#6ccc4e 背景颜色

此段背景颜色为 #6ccc4e.

<p style="background-color:#6ccc4e;">文本</p>
#6ccc4e 边框颜色

这个边框颜色为 #6ccc4e.

<div style="border:1px solid #6ccc4e;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#6ccc4e;}
.background {background-color:#6ccc4e;}
.border {border:1px solid #6ccc4e;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉