#6cd1e0 颜色信息

在RGB颜色空间中,#6cd1e0由42.35%红色,81.96%绿色和87.84%蓝色组成,十进制红色值为108,绿色值为209,蓝色值为224。在CMKY色彩空间中,他由51.79%青色,6.7%品红色,0.0%黄色和12.16%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#66cccc

  • R42.4
  • G82.0
  • B87.8
  RGB 百分比
  • C51.8
  • M6.7
  • Y0.0
  • K12.2
  CMYK 百分比

#6cd1e0 颜色转换

#6cd1e0十进制的RGB值为R:108, G:209, B:224。 CMYK值为C:51.786, M:6.696, Y: 0.0, K: 12.157

RGB108, 209, 224
百分比42.35%, 81.96%, 87.84%
十六进制6cd1e0
十进制7131616
二进制01101100,11010001,11100000
CMYK51.786, 6.696, 0.0, 12.157
CMYK百分比52%, 7%, 0%, 12%
CMY0.576, 0.18, 0.122
CMY百分比58%, 18%, 12%
HSL187.76°, 65.17, 65.1
HSV (or HSB)187.76°, 51.786, 87.84
XYZ42.436, 54.168, 78.736
xyY0.242, 0.309, 54.168
CIE-LAB78.56, -25.434, -16.481
CIE-LUV78.56, -43.178, -22.013
CIE-LCH/LCHab78.56, 30.307, 212.943
CIE-LUV/LCHuv78.56, 48.466, 207.013
Hunter-Lab73.599, -25.878, -11.909
YIQ180.511, -65.0054, -16.6935
YUV180.511, 21.40222, -63.61515
网页安全色#66cccc
颜色名称

#6cd1e0 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#6cd1e0 相似颜色

相似颜色

#6cd1e0 色度/色彩

至黑
至白

#6cd1e0 色调

色调变化

#6cd1e0 HTML/CSS代码

#6cd1e0 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #6cd1e0.

<span style="color:#6cd1e0;">文本</span>
#6cd1e0 背景颜色

此段背景颜色为 #6cd1e0.

<p style="background-color:#6cd1e0;">文本</p>
#6cd1e0 边框颜色

这个边框颜色为 #6cd1e0.

<div style="border:1px solid #6cd1e0;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#6cd1e0;}
.background {background-color:#6cd1e0;}
.border {border:1px solid #6cd1e0;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉