#6d6d6d 颜色信息

在RGB颜色空间中,#6d6d6d由42.75%红色,42.75%绿色和42.75%蓝色组成,十进制红色值为109,绿色值为109,蓝色值为109。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,0.0%品红色,0.0%黄色和57.26%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#666666

  • R 42.7
  • G 42.7
  • B 42.7
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 0.0
  • Y 0.0
  • K 57.3
  CMYK 百分比

#6d6d6d 颜色转换

#6d6d6d十进制的RGB值为R:109, G:109, B:109。 CMYK值为C:0.0, M:0.0, Y: 0.0, K: 57.255

RGB 109, 109, 109
百分比 42.75%, 42.75%, 42.75%
十六进制 6d6d6d
十进制 7171437
二进制 01101101,01101101,01101101
CMYK 0.0, 0.0, 0.0, 57.255
CMYK百分比 0%, 0%, 0%, 57%
CMY 0.573, 0.573, 0.573
CMY百分比 57%, 57%, 57%
HSL 0.0°, 0.0, 42.74
HSV (or HSB) 0.0°, 0.0, 42.74
XYZ 14.535, 15.293, 16.653
xyY 0.313, 0.329, 15.293
CIE-LAB 46.032, 0, -0.005
CIE-LUV 46.032, -0.003, -0.006
CIE-LCH/LCHab 46.032, 0.005, 266.929
CIE-LUV/LCHuv 46.032, 0.007, 244.541
Hunter-Lab 39.106, -2.089, 2.125
YIQ 109, 0, 0
YUV 109, 0.00109, 0
网页安全色 #666666
颜色名称

#6d6d6d 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#6d6d6d 相似颜色

相似颜色

#6d6d6d 色度/色彩

至黑
至白

#6d6d6d 色调

色调变化

#6d6d6d HTML/CSS代码

#6d6d6d 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #6d6d6d.

<span style="color:#6d6d6d;">文本</span>
#6d6d6d 背景颜色

此段背景颜色为 #6d6d6d.

<p style="background-color:#6d6d6d;">文本</p>
#6d6d6d 边框颜色

这个边框颜色为 #6d6d6d.

<div style="border:1px solid #6d6d6d;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#6d6d6d;}
.background {background-color:#6d6d6d;}
.border {border:1px solid #6d6d6d;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉