#6d8e5b 颜色信息

在RGB颜色空间中,#6d8e5b由42.75%红色,55.69%绿色和35.69%蓝色组成,十进制红色值为109,绿色值为142,蓝色值为91。在CMKY色彩空间中,他由23.24%青色,0.0%品红色,35.92%黄色和44.31%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#669966

  • R 42.7
  • G 55.7
  • B 35.7
  RGB 百分比
  • C 23.2
  • M 0.0
  • Y 35.9
  • K 44.3
  CMYK 百分比

#6d8e5b 颜色转换

#6d8e5b十进制的RGB值为R:109, G:142, B:91。 CMYK值为C:23.239, M:0.0, Y: 35.916, K: 44.314

RGB 109, 142, 91
百分比 42.75%, 55.69%, 35.69%
十六进制 6d8e5b
十进制 7179867
二进制 01101101,10001110,01011011
CMYK 23.239, 0.0, 35.916, 44.314
CMYK百分比 23%, 0%, 36%, 44%
CMY 0.573, 0.443, 0.643
CMY百分比 57%, 44%, 64%
HSL 98.82°, 21.89, 45.69
HSV (or HSB) 98.82°, 35.915, 55.69
XYZ 17.867, 23.352, 13.463
xyY 0.327, 0.427, 23.352
CIE-LAB 55.433, -21.476, 23.523
CIE-LUV 55.433, -16.502, 33.225
CIE-LCH/LCHab 55.433, 31.852, 132.396
CIE-LUV/LCHuv 55.433, 37.097, 116.412
Hunter-Lab 48.324, -18.568, 17.309
YIQ 126.319, -3.2784, -22.8507
YUV 126.319, -17.37929, -15.19449
网页安全色 #669966
颜色名称

#6d8e5b 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#6d8e5b 相似颜色

相似颜色

#6d8e5b 色度/色彩

至黑
至白

#6d8e5b 色调

色调变化

#6d8e5b HTML/CSS代码

#6d8e5b 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #6d8e5b.

<span style="color:#6d8e5b;">文本</span>
#6d8e5b 背景颜色

此段背景颜色为 #6d8e5b.

<p style="background-color:#6d8e5b;">文本</p>
#6d8e5b 边框颜色

这个边框颜色为 #6d8e5b.

<div style="border:1px solid #6d8e5b;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#6d8e5b;}
.background {background-color:#6d8e5b;}
.border {border:1px solid #6d8e5b;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉