#6db6e2 颜色信息

在RGB颜色空间中,#6db6e2由42.75%红色,71.37%绿色和88.63%蓝色组成,十进制红色值为109,绿色值为182,蓝色值为226。在CMKY色彩空间中,他由51.77%青色,19.47%品红色,0.0%黄色和11.37%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#66cccc

  • R 42.7
  • G 71.4
  • B 88.6
  RGB 百分比
  • C 51.8
  • M 19.5
  • Y 0.0
  • K 11.4
  CMYK 百分比

#6db6e2 颜色转换

#6db6e2十进制的RGB值为R:109, G:182, B:226。 CMYK值为C:51.77, M:19.468, Y: 0.0, K: 11.373

RGB 109, 182, 226
百分比 42.75%, 71.37%, 88.63%
十六进制 6db6e2
十进制 7190242
二进制 01101101,10110110,11100010
CMYK 51.77, 19.468, 0.0, 11.373
CMYK百分比 52%, 19%, 0%, 11%
CMY 0.573, 0.286, 0.114
CMY百分比 57%, 29%, 11%
HSL 202.56°, 66.86, 65.69
HSV (or HSB) 202.56°, 51.77, 88.63
XYZ 36.759, 42.196, 78.155
xyY 0.234, 0.269, 42.196
CIE-LAB 71.006, -10.739, -29.061
CIE-LUV 71.006, -32.511, -44.601
CIE-LCH/LCHab 71.006, 30.982, 249.72
CIE-LUV/LCHuv 71.006, 55.192, 233.911
Hunter-Lab 64.958, -12.667, -25.864
YIQ 165.189, -57.6379, -1.7467
YUV 165.189, 29.92631, -49.29544
网页安全色 #66cccc
颜色名称

#6db6e2 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#6db6e2 相似颜色

相似颜色

#6db6e2 色度/色彩

至黑
至白

#6db6e2 色调

色调变化

#6db6e2 HTML/CSS代码

#6db6e2 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #6db6e2.

<span style="color:#6db6e2;">文本</span>
#6db6e2 背景颜色

此段背景颜色为 #6db6e2.

<p style="background-color:#6db6e2;">文本</p>
#6db6e2 边框颜色

这个边框颜色为 #6db6e2.

<div style="border:1px solid #6db6e2;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#6db6e2;}
.background {background-color:#6db6e2;}
.border {border:1px solid #6db6e2;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉