#6e0e3d 颜色信息

在RGB颜色空间中,#6e0e3d由43.14%红色,5.49%绿色和23.92%蓝色组成,十进制红色值为110,绿色值为14,蓝色值为61。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,87.27%品红色,44.54%黄色和56.86%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#660033

  • R 43.1
  • G 5.5
  • B 23.9
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 87.3
  • Y 44.5
  • K 56.9
  CMYK 百分比

#6e0e3d 颜色转换

#6e0e3d十进制的RGB值为R:110, G:14, B:61。 CMYK值为C:0.0, M:87.273, Y: 44.544, K: 56.863

RGB 110, 14, 61
百分比 43.14%, 5.49%, 23.92%
十六进制 6e0e3d
十进制 7212605
二进制 01101110,00001110,00111101
CMYK 0.0, 87.273, 44.544, 56.863
CMYK百分比 0%, 87%, 45%, 57%
CMY 0.569, 0.945, 0.761
CMY百分比 57%, 95%, 76%
HSL 330.62°, 77.42, 24.31
HSV (or HSB) 330.62°, 87.273, 43.14
XYZ 7.43, 3.967, 4.789
xyY 0.459, 0.245, 3.967
CIE-LAB 23.561, 43.266, -2.39
CIE-LUV 23.561, 51.372, -8.946
CIE-LCH/LCHab 23.561, 43.332, 356.838
CIE-LUV/LCHuv 23.561, 52.145, 350.122
Hunter-Lab 19.917, 31.735, -0.315
YIQ 48.062, 42.1053, 34.9304
YUV 48.062, 6.36766, 54.33953
网页安全色 #660033
颜色名称

#6e0e3d 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#6e0e3d 相似颜色

相似颜色

#6e0e3d 色度/色彩

至黑
至白

#6e0e3d 色调

色调变化

#6e0e3d HTML/CSS代码

#6e0e3d 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #6e0e3d.

<span style="color:#6e0e3d;">文本</span>
#6e0e3d 背景颜色

此段背景颜色为 #6e0e3d.

<p style="background-color:#6e0e3d;">文本</p>
#6e0e3d 边框颜色

这个边框颜色为 #6e0e3d.

<div style="border:1px solid #6e0e3d;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#6e0e3d;}
.background {background-color:#6e0e3d;}
.border {border:1px solid #6e0e3d;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉