#6e1b2c 颜色信息

在RGB颜色空间中,#6e1b2c由43.14%红色,10.59%绿色和17.25%蓝色组成,十进制红色值为110,绿色值为27,蓝色值为44。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,75.45%品红色,60.0%黄色和56.86%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#663333

  • R 43.1
  • G 10.6
  • B 17.3
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 75.5
  • Y 60.0
  • K 56.9
  CMYK 百分比

#6e1b2c 颜色转换

#6e1b2c十进制的RGB值为R:110, G:27, B:44。 CMYK值为C:0.0, M:75.455, Y: 60.0, K: 56.863

RGB 110, 27, 44
百分比 43.14%, 10.59%, 17.25%
十六进制 6e1b2c
十进制 7215916
二进制 01101110,00011011,00101100
CMYK 0.0, 75.455, 60.0, 56.863
CMYK百分比 0%, 75%, 60%, 57%
CMY 0.569, 0.894, 0.827
CMY百分比 57%, 89%, 83%
HSL 347.71°, 60.58, 26.86
HSV (or HSB) 347.71°, 75.45500000000001, 43.14
XYZ 7.277, 4.282, 2.826
xyY 0.506, 0.298, 4.282
CIE-LAB 24.581, 37.396, 10.752
CIE-LUV 24.581, 53.085, 4.303
CIE-LCH/LCHab 24.581, 38.911, 16.041
CIE-LUV/LCHuv 24.581, 53.259, 4.634
Hunter-Lab 20.692, 26.567, 6.387
YIQ 53.755, 43.9976, 22.8449
YUV 53.755, -4.79952, 49.34483
网页安全色 #663333
颜色名称

#6e1b2c 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#6e1b2c 相似颜色

相似颜色

#6e1b2c 色度/色彩

至黑
至白

#6e1b2c 色调

色调变化

#6e1b2c HTML/CSS代码

#6e1b2c 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #6e1b2c.

<span style="color:#6e1b2c;">文本</span>
#6e1b2c 背景颜色

此段背景颜色为 #6e1b2c.

<p style="background-color:#6e1b2c;">文本</p>
#6e1b2c 边框颜色

这个边框颜色为 #6e1b2c.

<div style="border:1px solid #6e1b2c;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#6e1b2c;}
.background {background-color:#6e1b2c;}
.border {border:1px solid #6e1b2c;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉