#6e4bbb 颜色信息

在RGB颜色空间中,#6e4bbb由43.14%红色,29.41%绿色和73.33%蓝色组成,十进制红色值为110,绿色值为75,蓝色值为187。在CMKY色彩空间中,他由41.18%青色,59.89%品红色,0.0%黄色和26.67%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#6633cc

  • R 43.1
  • G 29.4
  • B 73.3
  RGB 百分比
  • C 41.2
  • M 59.9
  • Y 0.0
  • K 26.7
  CMYK 百分比

#6e4bbb 颜色转换

#6e4bbb十进制的RGB值为R:110, G:75, B:187。 CMYK值为C:41.177, M:59.893, Y: 0.0, K: 26.667

RGB 110, 75, 187
百分比 43.14%, 29.41%, 73.33%
十六进制 6e4bbb
十进制 7228347
二进制 01101110,01001011,10111011
CMYK 41.177, 59.893, 0.0, 26.667
CMYK百分比 41%, 60%, 0%, 27%
CMY 0.569, 0.706, 0.267
CMY百分比 57%, 71%, 27%
HSL 258.75°, 45.16, 51.37
HSV (or HSB) 258.75°, 59.892999999999994, 73.33
XYZ 17.915, 11.935, 48.371
xyY 0.229, 0.153, 11.935
CIE-LAB 41.112, 40.502, -54.136
CIE-LUV 41.112, 6.23, -82.47
CIE-LCH/LCHab 41.112, 67.61, 306.802
CIE-LUV/LCHuv 41.112, 82.705, 274.32
Hunter-Lab 34.547, 32.106, -58.832
YIQ 98.233, -15.1291, 42.2569
YUV 98.233, 43.6832, 10.32388
网页安全色 #6633cc
颜色名称

#6e4bbb 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#6e4bbb 相似颜色

相似颜色

#6e4bbb 色度/色彩

至黑
至白

#6e4bbb 色调

色调变化

#6e4bbb HTML/CSS代码

#6e4bbb 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #6e4bbb.

<span style="color:#6e4bbb;">文本</span>
#6e4bbb 背景颜色

此段背景颜色为 #6e4bbb.

<p style="background-color:#6e4bbb;">文本</p>
#6e4bbb 边框颜色

这个边框颜色为 #6e4bbb.

<div style="border:1px solid #6e4bbb;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#6e4bbb;}
.background {background-color:#6e4bbb;}
.border {border:1px solid #6e4bbb;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉