#6e5d5d 颜色信息

在RGB颜色空间中,#6e5d5d由43.14%红色,36.47%绿色和36.47%蓝色组成,十进制红色值为110,绿色值为93,蓝色值为93。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,15.45%品红色,15.45%黄色和56.86%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#666666

  • R 43.1
  • G 36.5
  • B 36.5
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 15.5
  • Y 15.5
  • K 56.9
  CMYK 百分比

#6e5d5d 颜色转换

#6e5d5d十进制的RGB值为R:110, G:93, B:93。 CMYK值为C:0.0, M:15.453, Y: 15.453, K: 56.863

RGB 110, 93, 93
百分比 43.14%, 36.47%, 36.47%
十六进制 6e5d5d
十进制 7232861
二进制 01101110,01011101,01011101
CMYK 0.0, 15.453, 15.453, 56.863
CMYK百分比 0%, 15%, 15%, 57%
CMY 0.569, 0.635, 0.635
CMY百分比 57%, 64%, 64%
HSL 0.0°, 8.37, 39.8
HSV (or HSB) 0.0°, 15.455, 43.14
XYZ 12.32, 11.934, 12.01
xyY 0.34, 0.329, 11.934
CIE-LAB 41.112, 6.874, 2.552
CIE-LUV 41.112, 10.106, 2.176
CIE-LCH/LCHab 41.112, 7.333, 20.368
CIE-LUV/LCHuv 41.112, 10.337, 12.15
Hunter-Lab 34.546, 3.204, 3.57
YIQ 98.083, 10.1303, 3.5955
YUV 98.083, -2.50028, 10.455
网页安全色 #666666
颜色名称

#6e5d5d 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#6e5d5d 相似颜色

相似颜色

#6e5d5d 色度/色彩

至黑
至白

#6e5d5d 色调

色调变化

#6e5d5d HTML/CSS代码

#6e5d5d 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #6e5d5d.

<span style="color:#6e5d5d;">文本</span>
#6e5d5d 背景颜色

此段背景颜色为 #6e5d5d.

<p style="background-color:#6e5d5d;">文本</p>
#6e5d5d 边框颜色

这个边框颜色为 #6e5d5d.

<div style="border:1px solid #6e5d5d;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#6e5d5d;}
.background {background-color:#6e5d5d;}
.border {border:1px solid #6e5d5d;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉