#6e9cb5 颜色信息

在RGB颜色空间中,#6e9cb5由43.14%红色,61.18%绿色和70.98%蓝色组成,十进制红色值为110,绿色值为156,蓝色值为181。在CMKY色彩空间中,他由39.23%青色,13.81%品红色,0.0%黄色和29.02%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#6699cc

  • R 43.1
  • G 61.2
  • B 71.0
  RGB 百分比
  • C 39.2
  • M 13.8
  • Y 0.0
  • K 29.0
  CMYK 百分比

#6e9cb5 颜色转换

#6e9cb5十进制的RGB值为R:110, G:156, B:181。 CMYK值为C:39.227, M:13.812, Y: 0.0, K: 29.02

RGB 110, 156, 181
百分比 43.14%, 61.18%, 70.98%
十六进制 6e9cb5
十进制 7249077
二进制 01101110,10011100,10110101
CMYK 39.227, 13.812, 0.0, 29.02
CMYK百分比 39%, 14%, 0%, 29%
CMY 0.569, 0.388, 0.29
CMY百分比 57%, 39%, 29%
HSL 201.13°, 32.42, 57.06
HSV (or HSB) 201.13°, 39.227000000000004, 70.98
XYZ 26.657, 30.427, 48.182
xyY 0.253, 0.289, 30.427
CIE-LAB 62.02, -9.009, -17.888
CIE-LUV 62.02, -22.528, -25.808
CIE-LCH/LCHab 62.02, 20.029, 243.269
CIE-LUV/LCHuv 62.02, 34.257, 228.882
Hunter-Lab 55.161, -10.268, -13.176
YIQ 145.096, -35.4439, -1.949
YUV 145.096, 17.66954, -30.79025
网页安全色 #6699cc
颜色名称

#6e9cb5 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#6e9cb5 相似颜色

相似颜色

#6e9cb5 色度/色彩

至黑
至白

#6e9cb5 色调

色调变化

#6e9cb5 HTML/CSS代码

#6e9cb5 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #6e9cb5.

<span style="color:#6e9cb5;">文本</span>
#6e9cb5 背景颜色

此段背景颜色为 #6e9cb5.

<p style="background-color:#6e9cb5;">文本</p>
#6e9cb5 边框颜色

这个边框颜色为 #6e9cb5.

<div style="border:1px solid #6e9cb5;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#6e9cb5;}
.background {background-color:#6e9cb5;}
.border {border:1px solid #6e9cb5;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉