#71dcb4 颜色信息

在RGB颜色空间中,#71dcb4由44.31%红色,86.27%绿色和70.59%蓝色组成,十进制红色值为113,绿色值为220,蓝色值为180。在CMKY色彩空间中,他由48.64%青色,0.0%品红色,18.18%黄色和13.72%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#66cccc

  • R 44.3
  • G 86.3
  • B 70.6
  RGB 百分比
  • C 48.6
  • M 0.0
  • Y 18.2
  • K 13.7
  CMYK 百分比

#71dcb4 颜色转换

#71dcb4十进制的RGB值为R:113, G:220, B:180。 CMYK值为C:48.636, M:0.0, Y: 18.183, K: 13.725

RGB 113, 220, 180
百分比 44.31%, 86.27%, 70.59%
十六进制 71dcb4
十进制 7462068
二进制 01110001,11011100,10110100
CMYK 48.636, 0.0, 18.183, 13.725
CMYK百分比 49%, 0%, 18%, 14%
CMY 0.557, 0.137, 0.294
CMY百分比 56%, 14%, 29%
HSL 157.57°, 60.45, 65.29
HSV (or HSB) 157.57°, 48.636, 86.28
XYZ 40.639, 57.99, 52.229
xyY 0.269, 0.384, 57.99
CIE-LAB 80.733, -40.275, 10.222
CIE-LUV 80.733, -47.771, 21.748
CIE-LCH/LCHab 80.733, 41.552, 165.759
CIE-LUV/LCHuv 80.733, 52.489, 155.523
Hunter-Lab 76.151, -38.006, 12.641
YIQ 183.447, -50.9093, -35.0785
YUV 183.447, -1.69489, -61.8046
网页安全色 #66cccc
颜色名称

#71dcb4 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#71dcb4 相似颜色

相似颜色

#71dcb4 色度/色彩

至黑
至白

#71dcb4 色调

色调变化

#71dcb4 HTML/CSS代码

#71dcb4 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #71dcb4.

<span style="color:#71dcb4;">文本</span>
#71dcb4 背景颜色

此段背景颜色为 #71dcb4.

<p style="background-color:#71dcb4;">文本</p>
#71dcb4 边框颜色

这个边框颜色为 #71dcb4.

<div style="border:1px solid #71dcb4;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#71dcb4;}
.background {background-color:#71dcb4;}
.border {border:1px solid #71dcb4;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉