#71e5bb 颜色信息

在RGB颜色空间中,#71e5bb由44.31%红色,89.8%绿色和73.33%蓝色组成,十进制红色值为113,绿色值为229,蓝色值为187。在CMKY色彩空间中,他由50.65%青色,0.0%品红色,18.34%黄色和10.2%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#66cccc

  • R 44.3
  • G 89.8
  • B 73.3
  RGB 百分比
  • C 50.7
  • M 0.0
  • Y 18.3
  • K 10.2
  CMYK 百分比

#71e5bb 颜色转换

#71e5bb十进制的RGB值为R:113, G:229, B:187。 CMYK值为C:50.655, M:0.0, Y: 18.341, K: 10.196

RGB 113, 229, 187
百分比 44.31%, 89.8%, 73.33%
十六进制 71e5bb
十进制 7464379
二进制 01110001,11100101,10111011
CMYK 50.655, 0.0, 18.341, 10.196
CMYK百分比 51%, 0%, 18%, 10%
CMY 0.557, 0.102, 0.267
CMY百分比 56%, 10%, 27%
HSL 158.28°, 69.05, 67.06
HSV (or HSB) 158.28°, 50.654999999999994, 89.8
XYZ 43.796, 63.134, 56.889
xyY 0.267, 0.385, 63.134
CIE-LAB 83.513, -42.744, 10.49
CIE-LUV 83.513, -51.038, 22.664
CIE-LCH/LCHab 83.513, 44.013, 166.211
CIE-LUV/LCHuv 83.513, 55.844, 156.056
Hunter-Lab 79.457, -40.662, 13.17
YIQ 189.528, -55.6298, -37.6044
YUV 189.528, -1.24263, -67.13958
网页安全色 #66cccc
颜色名称

#71e5bb 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#71e5bb 相似颜色

相似颜色

#71e5bb 色度/色彩

至黑
至白

#71e5bb 色调

色调变化

#71e5bb HTML/CSS代码

#71e5bb 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #71e5bb.

<span style="color:#71e5bb;">文本</span>
#71e5bb 背景颜色

此段背景颜色为 #71e5bb.

<p style="background-color:#71e5bb;">文本</p>
#71e5bb 边框颜色

这个边框颜色为 #71e5bb.

<div style="border:1px solid #71e5bb;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#71e5bb;}
.background {background-color:#71e5bb;}
.border {border:1px solid #71e5bb;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉