#731e3b 颜色信息

在RGB颜色空间中,#731e3b由45.1%红色,11.76%绿色和23.14%蓝色组成,十进制红色值为115,绿色值为30,蓝色值为59。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,73.91%品红色,48.7%黄色和54.9%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#663333

  • R 45.1
  • G 11.8
  • B 23.1
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 73.9
  • Y 48.7
  • K 54.9
  CMYK 百分比

#731e3b 颜色转换

#731e3b十进制的RGB值为R:115, G:30, B:59。 CMYK值为C:0.0, M:73.912, Y: 48.696, K: 54.902

RGB 115, 30, 59
百分比 45.1%, 11.76%, 23.14%
十六进制 731e3b
十进制 7544379
二进制 01110011,00011110,00111011
CMYK 0.0, 73.912, 48.696, 54.902
CMYK百分比 0%, 74%, 49%, 55%
CMY 0.549, 0.882, 0.769
CMY百分比 55%, 88%, 77%
HSL 339.53°, 58.62, 28.43
HSV (or HSB) 339.53°, 73.913, 45.1
XYZ 8.324, 4.89, 4.643
xyY 0.466, 0.274, 4.89
CIE-LAB 26.419, 39.202, 3.264
CIE-LUV 26.419, 51.668, -2.745
CIE-LCH/LCHab 26.419, 39.338, 4.76
CIE-LUV/LCHuv 26.419, 51.741, 356.958
Hunter-Lab 22.113, 28.495, 3.031
YIQ 58.721, 41.3338, 27.0023
YUV 58.721, 0.13825, 49.37471
网页安全色 #663333
颜色名称

#731e3b 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#731e3b 相似颜色

相似颜色

#731e3b 色度/色彩

至黑
至白

#731e3b 色调

色调变化

#731e3b HTML/CSS代码

#731e3b 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #731e3b.

<span style="color:#731e3b;">文本</span>
#731e3b 背景颜色

此段背景颜色为 #731e3b.

<p style="background-color:#731e3b;">文本</p>
#731e3b 边框颜色

这个边框颜色为 #731e3b.

<div style="border:1px solid #731e3b;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#731e3b;}
.background {background-color:#731e3b;}
.border {border:1px solid #731e3b;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉