#764e7b 颜色信息

在RGB颜色空间中,#764e7b由46.27%红色,30.59%绿色和48.24%蓝色组成,十进制红色值为118,绿色值为78,蓝色值为123。在CMKY色彩空间中,他由4.06%青色,36.59%品红色,0.0%黄色和51.77%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#666666

  • R 46.3
  • G 30.6
  • B 48.2
  RGB 百分比
  • C 4.1
  • M 36.6
  • Y 0.0
  • K 51.8
  CMYK 百分比

#764e7b 颜色转换

#764e7b十进制的RGB值为R:118, G:78, B:123。 CMYK值为C:4.063, M:36.585, Y: 0.0, K: 51.765

RGB 118, 78, 123
百分比 46.27%, 30.59%, 48.24%
十六进制 764e7b
十进制 7753339
二进制 01110110,01001110,01111011
CMYK 4.063, 36.585, 0.0, 51.765
CMYK百分比 4%, 37%, 0%, 52%
CMY 0.537, 0.694, 0.518
CMY百分比 54%, 69%, 52%
HSL 293.33°, 22.39, 39.41
HSV (or HSB) 293.33°, 36.585, 48.23
XYZ 13.77, 10.731, 20.084
xyY 0.309, 0.241, 10.731
CIE-LAB 39.123, 25.006, -18.807
CIE-LUV 39.123, 18.598, -29.163
CIE-LCH/LCHab 39.123, 31.289, 323.053
CIE-LUV/LCHuv 39.123, 34.589, 302.527
Hunter-Lab 32.758, 17.709, -13.42
YIQ 95.09, 9.3775, 22.464
YUV 95.09, 13.73558, 20.09955
网页安全色 #666666
颜色名称

#764e7b 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#764e7b 相似颜色

相似颜色

#764e7b 色度/色彩

至黑
至白

#764e7b 色调

色调变化

#764e7b HTML/CSS代码

#764e7b 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #764e7b.

<span style="color:#764e7b;">文本</span>
#764e7b 背景颜色

此段背景颜色为 #764e7b.

<p style="background-color:#764e7b;">文本</p>
#764e7b 边框颜色

这个边框颜色为 #764e7b.

<div style="border:1px solid #764e7b;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#764e7b;}
.background {background-color:#764e7b;}
.border {border:1px solid #764e7b;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉