#770e6b 颜色信息

在RGB颜色空间中,#770e6b由46.67%红色,5.49%绿色和41.96%蓝色组成,十进制红色值为119,绿色值为14,蓝色值为107。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,88.24%品红色,10.08%黄色和53.33%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#660066

  • R 46.7
  • G 5.5
  • B 42.0
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 88.2
  • Y 10.1
  • K 53.3
  CMYK 百分比

#770e6b 颜色转换

#770e6b十进制的RGB值为R:119, G:14, B:107。 CMYK值为C:0.0, M:88.236, Y: 10.084, K: 53.333

RGB 119, 14, 107
百分比 46.67%, 5.49%, 41.96%
十六进制 770e6b
十进制 7802475
二进制 01110111,00001110,01101011
CMYK 0.0, 88.236, 10.084, 53.333
CMYK百分比 0%, 88%, 10%, 53%
CMY 0.533, 0.945, 0.58
CMY百分比 53%, 95%, 58%
HSL 306.86°, 78.95, 26.08
HSV (or HSB) 306.86°, 88.235, 46.67
XYZ 10.419, 5.298, 14.383
xyY 0.346, 0.176, 5.298
CIE-LAB 27.569, 51.496, -26.74
CIE-LUV 27.569, 41.358, -39.393
CIE-LCH/LCHab 27.569, 58.025, 332.559
CIE-LUV/LCHuv 27.569, 57.117, 316.394
Hunter-Lab 23.018, 40.511, -20.935
YIQ 55.997, 32.6886, 51.1491
YUV 55.997, 25.09949, 55.27407
网页安全色 #660066
颜色名称

#770e6b 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#770e6b 相似颜色

相似颜色

#770e6b 色度/色彩

至黑
至白

#770e6b 色调

色调变化

#770e6b HTML/CSS代码

#770e6b 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #770e6b.

<span style="color:#770e6b;">文本</span>
#770e6b 背景颜色

此段背景颜色为 #770e6b.

<p style="background-color:#770e6b;">文本</p>
#770e6b 边框颜色

这个边框颜色为 #770e6b.

<div style="border:1px solid #770e6b;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#770e6b;}
.background {background-color:#770e6b;}
.border {border:1px solid #770e6b;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉