#78e4bb 颜色信息

在RGB颜色空间中,#78e4bb由47.06%红色,89.41%绿色和73.33%蓝色组成,十进制红色值为120,绿色值为228,蓝色值为187。在CMKY色彩空间中,他由47.37%青色,0.0%品红色,17.98%黄色和10.59%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#66cccc

  • R 47.1
  • G 89.4
  • B 73.3
  RGB 百分比
  • C 47.4
  • M 0.0
  • Y 18.0
  • K 10.6
  CMYK 百分比

#78e4bb 颜色转换

#78e4bb十进制的RGB值为R:120, G:228, B:187。 CMYK值为C:47.368, M:0.0, Y: 17.983, K: 10.588

RGB 120, 228, 187
百分比 47.06%, 89.41%, 73.33%
十六进制 78e4bb
十进制 7922875
二进制 01111000,11100100,10111011
CMYK 47.368, 0.0, 17.983, 10.588
CMYK百分比 47%, 0%, 18%, 11%
CMY 0.529, 0.106, 0.267
CMY百分比 53%, 11%, 27%
HSL 157.22°, 66.67, 68.23
HSV (or HSB) 157.22°, 47.368, 89.41
XYZ 44.456, 63.065, 56.841
xyY 0.27, 0.384, 63.065
CIE-LAB 83.477, -40.658, 10.473
CIE-LUV 83.477, -48.475, 22.311
CIE-LCH/LCHab 83.477, 41.985, 165.555
CIE-LUV/LCHuv 83.477, 53.363, 155.285
Hunter-Lab 79.413, -39.049, 13.152
YIQ 191.034, -51.1839, -35.6012
YUV 191.034, -1.98368, -62.31959
网页安全色 #66cccc
颜色名称

#78e4bb 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#78e4bb 相似颜色

相似颜色

#78e4bb 色度/色彩

至黑
至白

#78e4bb 色调

色调变化

#78e4bb HTML/CSS代码

#78e4bb 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #78e4bb.

<span style="color:#78e4bb;">文本</span>
#78e4bb 背景颜色

此段背景颜色为 #78e4bb.

<p style="background-color:#78e4bb;">文本</p>
#78e4bb 边框颜色

这个边框颜色为 #78e4bb.

<div style="border:1px solid #78e4bb;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#78e4bb;}
.background {background-color:#78e4bb;}
.border {border:1px solid #78e4bb;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉