#7a4b5b 颜色信息

在RGB颜色空间中,#7a4b5b由47.84%红色,29.41%绿色和35.69%蓝色组成,十进制红色值为122,绿色值为75,蓝色值为91。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,38.52%品红色,25.41%黄色和52.16%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#663366

  • R 47.8
  • G 29.4
  • B 35.7
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 38.5
  • Y 25.4
  • K 52.2
  CMYK 百分比

#7a4b5b 颜色转换

#7a4b5b十进制的RGB值为R:122, G:75, B:91。 CMYK值为C:0.0, M:38.524, Y: 25.41, K: 52.157

RGB 122, 75, 91
百分比 47.84%, 29.41%, 35.69%
十六进制 7a4b5b
十进制 8014683
二进制 01111010,01001011,01011011
CMYK 0.0, 38.524, 25.41, 52.157
CMYK百分比 0%, 39%, 25%, 52%
CMY 0.522, 0.706, 0.643
CMY百分比 52%, 71%, 64%
HSL 339.57°, 23.86, 38.63
HSV (or HSB) 339.57°, 38.525, 47.84
XYZ 12.43, 9.926, 11.158
xyY 0.371, 0.296, 9.926
CIE-LAB 37.709, 22.293, -0.99
CIE-LUV 37.709, 28.146, -4.771
CIE-LCH/LCHab 37.709, 22.314, 357.456
CIE-LUV/LCHuv 37.709, 28.548, 350.38
Hunter-Lab 31.505, 15.294, 1.055
YIQ 90.877, 22.8665, 14.9197
YUV 90.877, 0.06164, 27.30484
网页安全色 #663366
颜色名称

#7a4b5b 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#7a4b5b 相似颜色

相似颜色

#7a4b5b 色度/色彩

至黑
至白

#7a4b5b 色调

色调变化

#7a4b5b HTML/CSS代码

#7a4b5b 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #7a4b5b.

<span style="color:#7a4b5b;">文本</span>
#7a4b5b 背景颜色

此段背景颜色为 #7a4b5b.

<p style="background-color:#7a4b5b;">文本</p>
#7a4b5b 边框颜色

这个边框颜色为 #7a4b5b.

<div style="border:1px solid #7a4b5b;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#7a4b5b;}
.background {background-color:#7a4b5b;}
.border {border:1px solid #7a4b5b;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉