#7b284e 颜色信息

在RGB颜色空间中,#7b284e由48.24%红色,15.69%绿色和30.59%蓝色组成,十进制红色值为123,绿色值为40,蓝色值为78。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,67.48%品红色,36.59%黄色和51.77%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#663366

  • R 48.2
  • G 15.7
  • B 30.6
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 67.5
  • Y 36.6
  • K 51.8
  CMYK 百分比

#7b284e 颜色转换

#7b284e十进制的RGB值为R:123, G:40, B:78。 CMYK值为C:0.0, M:67.48, Y: 36.585, K: 51.765

RGB 123, 40, 78
百分比 48.24%, 15.69%, 30.59%
十六进制 7b284e
十进制 8071246
二进制 01111011,00101000,01001110
CMYK 0.0, 67.48, 36.585, 51.765
CMYK百分比 0%, 67%, 37%, 52%
CMY 0.518, 0.843, 0.694
CMY百分比 52%, 84%, 69%
HSL 332.53°, 50.92, 31.96
HSV (or HSB) 332.53°, 67.47999999999999, 48.23
XYZ 10.302, 6.28, 7.877
xyY 0.421, 0.257, 6.28
CIE-LAB 30.107, 39.662, -3.84
CIE-LUV 30.107, 48.453, -10.662
CIE-LCH/LCHab 30.107, 39.848, 354.47
CIE-LUV/LCHuv 30.107, 49.612, 347.59
Hunter-Lab 25.059, 29.533, -1.095
YIQ 69.149, 37.2503, 29.3801
YUV 69.149, 4.35661, 47.24462
网页安全色 #663366
颜色名称

#7b284e 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#7b284e 相似颜色

相似颜色

#7b284e 色度/色彩

至黑
至白

#7b284e 色调

色调变化

#7b284e HTML/CSS代码

#7b284e 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #7b284e.

<span style="color:#7b284e;">文本</span>
#7b284e 背景颜色

此段背景颜色为 #7b284e.

<p style="background-color:#7b284e;">文本</p>
#7b284e 边框颜色

这个边框颜色为 #7b284e.

<div style="border:1px solid #7b284e;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#7b284e;}
.background {background-color:#7b284e;}
.border {border:1px solid #7b284e;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉