#7b415e 颜色信息

在RGB颜色空间中,#7b415e由48.24%红色,25.49%绿色和36.86%蓝色组成,十进制红色值为123,绿色值为65,蓝色值为94。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,47.15%品红色,23.58%黄色和51.77%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#663366

  • R 48.2
  • G 25.5
  • B 36.9
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 47.2
  • Y 23.6
  • K 51.8
  CMYK 百分比

#7b415e 颜色转换

#7b415e十进制的RGB值为R:123, G:65, B:94。 CMYK值为C:0.0, M:47.155, Y: 23.576, K: 51.765

RGB 123, 65, 94
百分比 48.24%, 25.49%, 36.86%
十六进制 7b415e
十进制 8077662
二进制 01111011,01000001,01011110
CMYK 0.0, 47.155, 23.576, 51.765
CMYK百分比 0%, 47%, 24%, 52%
CMY 0.518, 0.745, 0.631
CMY百分比 52%, 75%, 63%
HSL 330.0°, 30.85, 36.86
HSV (or HSB) 330.0°, 47.154, 48.23
XYZ 12.079, 8.8, 11.652
xyY 0.371, 0.271, 8.8
CIE-LAB 35.597, 28.981, -5.992
CIE-LUV 35.597, 33.329, -12.012
CIE-LCH/LCHab 35.597, 29.594, 348.318
CIE-LUV/LCHuv 35.597, 35.427, 340.18
Hunter-Lab 29.666, 20.766, -2.521
YIQ 85.648, 25.2445, 21.2918
YUV 85.648, 4.11111, 32.76971
网页安全色 #663366
颜色名称

#7b415e 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#7b415e 相似颜色

相似颜色

#7b415e 色度/色彩

至黑
至白

#7b415e 色调

色调变化

#7b415e HTML/CSS代码

#7b415e 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #7b415e.

<span style="color:#7b415e;">文本</span>
#7b415e 背景颜色

此段背景颜色为 #7b415e.

<p style="background-color:#7b415e;">文本</p>
#7b415e 边框颜色

这个边框颜色为 #7b415e.

<div style="border:1px solid #7b415e;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#7b415e;}
.background {background-color:#7b415e;}
.border {border:1px solid #7b415e;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉