#7b424e 颜色信息

在RGB颜色空间中,#7b424e由48.24%红色,25.88%绿色和30.59%蓝色组成,十进制红色值为123,绿色值为66,蓝色值为78。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,46.34%品红色,36.59%黄色和51.77%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#663366

  • R 48.2
  • G 25.9
  • B 30.6
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 46.3
  • Y 36.6
  • K 51.8
  CMYK 百分比

#7b424e 颜色转换

#7b424e十进制的RGB值为R:123, G:66, B:78。 CMYK值为C:0.0, M:46.342, Y: 36.585, K: 51.765

RGB 123, 66, 78
百分比 48.24%, 25.88%, 30.59%
十六进制 7b424e
十进制 8077902
二进制 01111011,01000010,01001110
CMYK 0.0, 46.342, 36.585, 51.765
CMYK百分比 0%, 46%, 37%, 52%
CMY 0.518, 0.741, 0.694
CMY百分比 52%, 74%, 69%
HSL 347.37°, 30.16, 37.06
HSV (or HSB) 347.37°, 46.341, 48.23
XYZ 11.492, 8.658, 8.273
xyY 0.404, 0.305, 8.658
CIE-LAB 35.317, 26.044, 3.769
CIE-LUV 35.317, 36.163, 0.258
CIE-LCH/LCHab 35.317, 26.315, 8.233
CIE-LUV/LCHuv 35.317, 36.164, 0.409
Hunter-Lab 29.425, 18.219, 3.927
YIQ 84.411, 30.1107, 15.7899
YUV 84.411, -3.15375, 33.85488
网页安全色 #663366
颜色名称

#7b424e 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#7b424e 相似颜色

相似颜色

#7b424e 色度/色彩

至黑
至白

#7b424e 色调

色调变化

#7b424e HTML/CSS代码

#7b424e 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #7b424e.

<span style="color:#7b424e;">文本</span>
#7b424e 背景颜色

此段背景颜色为 #7b424e.

<p style="background-color:#7b424e;">文本</p>
#7b424e 边框颜色

这个边框颜色为 #7b424e.

<div style="border:1px solid #7b424e;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#7b424e;}
.background {background-color:#7b424e;}
.border {border:1px solid #7b424e;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉