#7b640e 颜色信息

在RGB颜色空间中,#7b640e由48.24%红色,39.22%绿色和5.49%蓝色组成,十进制红色值为123,绿色值为100,蓝色值为14。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,18.7%品红色,88.62%黄色和51.77%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#666600

  • R 48.2
  • G 39.2
  • B 5.5
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 18.7
  • Y 88.6
  • K 51.8
  CMYK 百分比

#7b640e 颜色转换

#7b640e十进制的RGB值为R:123, G:100, B:14。 CMYK值为C:0.0, M:18.698, Y: 88.618, K: 51.765

RGB 123, 100, 14
百分比 48.24%, 39.22%, 5.49%
十六进制 7b640e
十进制 8086542
二进制 01111011,01100100,00001110
CMYK 0.0, 18.698, 88.618, 51.765
CMYK百分比 0%, 19%, 89%, 52%
CMY 0.518, 0.608, 0.945
CMY百分比 52%, 61%, 95%
HSL 47.34°, 79.56, 26.86
HSV (or HSB) 47.34°, 88.618, 48.23
XYZ 12.805, 13.358, 2.319
xyY 0.45, 0.469, 13.358
CIE-LAB 43.297, 0.729, 46.796
CIE-LUV 43.297, 19.612, 43.789
CIE-LCH/LCHab 43.297, 46.802, 89.108
CIE-LUV/LCHuv 43.297, 47.98, 65.874
Hunter-Lab 36.548, -1.42, 21.821
YIQ 97.073, 41.3375, -21.8987
YUV 97.073, -40.87899, 22.74586
网页安全色 #666600
颜色名称

#7b640e 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#7b640e 相似颜色

相似颜色

#7b640e 色度/色彩

至黑
至白

#7b640e 色调

色调变化

#7b640e HTML/CSS代码

#7b640e 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #7b640e.

<span style="color:#7b640e;">文本</span>
#7b640e 背景颜色

此段背景颜色为 #7b640e.

<p style="background-color:#7b640e;">文本</p>
#7b640e 边框颜色

这个边框颜色为 #7b640e.

<div style="border:1px solid #7b640e;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#7b640e;}
.background {background-color:#7b640e;}
.border {border:1px solid #7b640e;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉