#7b715e 颜色信息

在RGB颜色空间中,#7b715e由48.24%红色,44.31%绿色和36.86%蓝色组成,十进制红色值为123,绿色值为113,蓝色值为94。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,8.13%品红色,23.58%黄色和51.77%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#666666

  • R 48.2
  • G 44.3
  • B 36.9
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 8.1
  • Y 23.6
  • K 51.8
  CMYK 百分比

#7b715e 颜色转换

#7b715e十进制的RGB值为R:123, G:113, B:94。 CMYK值为C:0.0, M:8.129, Y: 23.576, K: 51.765

RGB 123, 113, 94
百分比 48.24%, 44.31%, 36.86%
十六进制 7b715e
十进制 8089950
二进制 01111011,01110001,01011110
CMYK 0.0, 8.129, 23.576, 51.765
CMYK百分比 0%, 8%, 24%, 52%
CMY 0.518, 0.557, 0.631
CMY百分比 52%, 56%, 63%
HSL 39.31°, 13.36, 42.55
HSV (or HSB) 39.31°, 23.577, 48.23
XYZ 16.094, 16.83, 12.99
xyY 0.351, 0.367, 16.83
CIE-LAB 48.045, 0.56, 11.965
CIE-LUV 48.045, 7.184, 15.131
CIE-LCH/LCHab 48.045, 11.978, 87.323
CIE-LUV/LCHuv 48.045, 16.75, 64.603
Hunter-Lab 41.024, -1.767, 9.943
YIQ 113.824, 12.0637, -3.7978
YUV 113.824, -9.75417, 8.05019
网页安全色 #666666
颜色名称

#7b715e 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#7b715e 相似颜色

相似颜色

#7b715e 色度/色彩

至黑
至白

#7b715e 色调

色调变化

#7b715e HTML/CSS代码

#7b715e 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #7b715e.

<span style="color:#7b715e;">文本</span>
#7b715e 背景颜色

此段背景颜色为 #7b715e.

<p style="background-color:#7b715e;">文本</p>
#7b715e 边框颜色

这个边框颜色为 #7b715e.

<div style="border:1px solid #7b715e;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#7b715e;}
.background {background-color:#7b715e;}
.border {border:1px solid #7b715e;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉