#7b7d7b 颜色信息

在RGB颜色空间中,#7b7d7b由48.24%红色,49.02%绿色和48.24%蓝色组成,十进制红色值为123,绿色值为125,蓝色值为123。在CMKY色彩空间中,他由1.6%青色,0.0%品红色,1.6%黄色和50.98%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#666666

  • R 48.2
  • G 49.0
  • B 48.2
  RGB 百分比
  • C 1.6
  • M 0.0
  • Y 1.6
  • K 51.0
  CMYK 百分比

#7b7d7b 颜色转换

#7b7d7b十进制的RGB值为R:123, G:125, B:123。 CMYK值为C:1.601, M:0.0, Y: 1.601, K: 50.98

RGB 123, 125, 123
百分比 48.24%, 49.02%, 48.24%
十六进制 7b7d7b
十进制 8093051
二进制 01111011,01111101,01111011
CMYK 1.601, 0.0, 1.601, 50.98
CMYK百分比 2%, 0%, 2%, 51%
CMY 0.518, 0.51, 0.518
CMY百分比 52%, 51%, 52%
HSL 120.0°, 0.81, 48.63
HSV (or HSB) 120.0°, 1.6, 49.02
XYZ 19.076, 20.308, 21.653
xyY 0.313, 0.333, 20.308
CIE-LAB 52.184, -1.152, 0.821
CIE-LUV 52.184, -1.024, 1.313
CIE-LCH/LCHab 52.184, 1.414, 144.529
CIE-LUV/LCHuv 52.184, 1.665, 127.953
Hunter-Lab 45.065, -3.302, 3.058
YIQ 124.174, -0.5492, -1.0454
YUV 124.174, -0.57649, -1.02998
网页安全色 #666666
颜色名称

#7b7d7b 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#7b7d7b 相似颜色

相似颜色

#7b7d7b 色度/色彩

至黑
至白

#7b7d7b 色调

色调变化

#7b7d7b HTML/CSS代码

#7b7d7b 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #7b7d7b.

<span style="color:#7b7d7b;">文本</span>
#7b7d7b 背景颜色

此段背景颜色为 #7b7d7b.

<p style="background-color:#7b7d7b;">文本</p>
#7b7d7b 边框颜色

这个边框颜色为 #7b7d7b.

<div style="border:1px solid #7b7d7b;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#7b7d7b;}
.background {background-color:#7b7d7b;}
.border {border:1px solid #7b7d7b;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉