#7b8e9b 颜色信息

在RGB颜色空间中,#7b8e9b由48.24%红色,55.69%绿色和60.78%蓝色组成,十进制红色值为123,绿色值为142,蓝色值为155。在CMKY色彩空间中,他由20.65%青色,8.39%品红色,0.0%黄色和39.22%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#669999

  • R 48.2
  • G 55.7
  • B 60.8
  RGB 百分比
  • C 20.6
  • M 8.4
  • Y 0.0
  • K 39.2
  CMYK 百分比

#7b8e9b 颜色转换

#7b8e9b十进制的RGB值为R:123, G:142, B:155。 CMYK值为C:20.645, M:8.387, Y: 0.0, K: 39.216

RGB 123, 142, 155
百分比 48.24%, 55.69%, 60.78%
十六进制 7b8e9b
十进制 8097435
二进制 01111011,10001110,10011011
CMYK 20.645, 8.387, 0.0, 39.216
CMYK百分比 21%, 8%, 0%, 39%
CMY 0.518, 0.443, 0.392
CMY百分比 52%, 44%, 39%
HSL 204.38°, 13.79, 54.51
HSV (or HSB) 204.38°, 20.645, 60.78
XYZ 23.756, 25.923, 34.761
xyY 0.281, 0.307, 25.923
CIE-LAB 57.964, -3.853, -9.167
CIE-LUV 57.964, -10.546, -12.782
CIE-LCH/LCHab 57.964, 9.943, 247.202
CIE-LUV/LCHuv 57.964, 16.571, 230.476
Hunter-Lab 50.915, -5.813, -4.838
YIQ 137.801, -15.499, 0.0271
YUV 137.801, 8.46489, -12.98513
网页安全色 #669999
颜色名称

#7b8e9b 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#7b8e9b 相似颜色

相似颜色

#7b8e9b 色度/色彩

至黑
至白

#7b8e9b 色调

色调变化

#7b8e9b HTML/CSS代码

#7b8e9b 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #7b8e9b.

<span style="color:#7b8e9b;">文本</span>
#7b8e9b 背景颜色

此段背景颜色为 #7b8e9b.

<p style="background-color:#7b8e9b;">文本</p>
#7b8e9b 边框颜色

这个边框颜色为 #7b8e9b.

<div style="border:1px solid #7b8e9b;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#7b8e9b;}
.background {background-color:#7b8e9b;}
.border {border:1px solid #7b8e9b;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉