#7b98e2 颜色信息

在RGB颜色空间中,#7b98e2由48.24%红色,59.61%绿色和88.63%蓝色组成,十进制红色值为123,绿色值为152,蓝色值为226。在CMKY色彩空间中,他由45.58%青色,32.74%品红色,0.0%黄色和11.37%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#6699cc

  • R 48.2
  • G 59.6
  • B 88.6
  RGB 百分比
  • C 45.6
  • M 32.7
  • Y 0.0
  • K 11.4
  CMYK 百分比

#7b98e2 颜色转换

#7b98e2十进制的RGB值为R:123, G:152, B:226。 CMYK值为C:45.575, M:32.743, Y: 0.0, K: 11.373

RGB 123, 152, 226
百分比 48.24%, 59.61%, 88.63%
十六进制 7b98e2
十进制 8100066
二进制 01111011,10011000,11100010
CMYK 45.575, 32.743, 0.0, 11.373
CMYK百分比 46%, 33%, 0%, 11%
CMY 0.518, 0.404, 0.114
CMY百分比 52%, 40%, 11%
HSL 223.11°, 63.98, 68.43
HSV (or HSB) 223.11°, 45.574999999999996, 88.63
XYZ 33.121, 32.157, 76.409
xyY 0.234, 0.227, 32.157
CIE-LAB 63.473, 9.296, -40.707
CIE-LUV 63.473, -16.452, -65.769
CIE-LCH/LCHab 63.473, 41.755, 282.864
CIE-LUV/LCHuv 63.473, 67.795, 255.956
Hunter-Lab 56.707, 5.019, -40.194
YIQ 151.765, -41.0573, 16.8953
YUV 151.765, 36.53229, -25.23574
网页安全色 #6699cc
颜色名称

#7b98e2 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#7b98e2 相似颜色

相似颜色

#7b98e2 色度/色彩

至黑
至白

#7b98e2 色调

色调变化

#7b98e2 HTML/CSS代码

#7b98e2 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #7b98e2.

<span style="color:#7b98e2;">文本</span>
#7b98e2 背景颜色

此段背景颜色为 #7b98e2.

<p style="background-color:#7b98e2;">文本</p>
#7b98e2 边框颜色

这个边框颜色为 #7b98e2.

<div style="border:1px solid #7b98e2;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#7b98e2;}
.background {background-color:#7b98e2;}
.border {border:1px solid #7b98e2;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉