#7bbacb 颜色信息

在RGB颜色空间中,#7bbacb由48.24%红色,72.94%绿色和79.61%蓝色组成,十进制红色值为123,绿色值为186,蓝色值为203。在CMKY色彩空间中,他由39.41%青色,8.37%品红色,0.0%黄色和20.39%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#66cccc

  • R48.2
  • G72.9
  • B79.6
  RGB 百分比
  • C39.4
  • M8.4
  • Y0.0
  • K20.4
  CMYK 百分比

#7bbacb 颜色转换

#7bbacb十进制的RGB值为R:123, G:186, B:203。 CMYK值为C:39.409, M:8.375, Y: 0.0, K: 20.392

RGB123, 186, 203
百分比48.24%, 72.94%, 79.61%
十六进制7bbacb
十进制8108747
二进制01111011,10111010,11001011
CMYK39.409, 8.375, 0.0, 20.392
CMYK百分比39%, 8%, 0%, 20%
CMY0.518, 0.271, 0.204
CMY百分比52%, 27%, 20%
HSL192.75°, 43.48, 63.92
HSV (or HSB)192.75°, 39.409, 79.61
XYZ36.504, 43.639, 62.996
xyY0.255, 0.305, 43.639
CIE-LAB71.986, -15.807, -14.953
CIE-LUV71.986, -29.877, -20.653
CIE-LCH/LCHab71.986, 21.76, 223.41
CIE-LUV/LCHuv71.986, 36.321, 214.654
Hunter-Lab66.06, -16.967, -10.299
YIQ169.101, -43.0038, -8.0341
YUV169.101, 16.68305, -40.44517
网页安全色#66cccc
颜色名称

#7bbacb 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#7bbacb 相似颜色

相似颜色

#7bbacb 色度/色彩

至黑
至白

#7bbacb 色调

色调变化

#7bbacb HTML/CSS代码

#7bbacb 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #7bbacb.

<span style="color:#7bbacb;">文本</span>
#7bbacb 背景颜色

此段背景颜色为 #7bbacb.

<p style="background-color:#7bbacb;">文本</p>
#7bbacb 边框颜色

这个边框颜色为 #7bbacb.

<div style="border:1px solid #7bbacb;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#7bbacb;}
.background {background-color:#7bbacb;}
.border {border:1px solid #7bbacb;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉