#7cb3b9 颜色信息

在RGB颜色空间中,#7cb3b9由48.63%红色,70.2%绿色和72.55%蓝色组成,十进制红色值为124,绿色值为179,蓝色值为185。在CMKY色彩空间中,他由32.97%青色,3.24%品红色,0.0%黄色和27.45%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#66cccc

  • R 48.6
  • G 70.2
  • B 72.5
  RGB 百分比
  • C 33.0
  • M 3.2
  • Y 0.0
  • K 27.5
  CMYK 百分比

#7cb3b9 颜色转换

#7cb3b9十进制的RGB值为R:124, G:179, B:185。 CMYK值为C:32.974, M:3.243, Y: 0.0, K: 27.451

RGB 124, 179, 185
百分比 48.63%, 70.2%, 72.55%
十六进制 7cb3b9
十进制 8172473
二进制 01111100,10110011,10111001
CMYK 32.974, 3.243, 0.0, 27.451
CMYK百分比 33%, 3%, 0%, 27%
CMY 0.514, 0.298, 0.275
CMY百分比 51%, 30%, 27%
HSL 185.9°, 30.35, 60.59
HSV (or HSB) 185.9°, 32.973, 72.55
XYZ 33.187, 40.027, 51.873
xyY 0.265, 0.32, 40.027
CIE-LAB 69.488, -16.401, -8.81
CIE-LUV 69.488, -26.771, -10.731
CIE-LCH/LCHab 69.488, 18.617, 208.244
CIE-LUV/LCHuv 69.488, 28.842, 201.842
Hunter-Lab 63.267, -17.083, -4.326
YIQ 163.239, -34.7023, -9.7653
YUV 163.239, 10.70994, -34.42506
网页安全色 #66cccc
颜色名称

#7cb3b9 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#7cb3b9 相似颜色

相似颜色

#7cb3b9 色度/色彩

至黑
至白

#7cb3b9 色调

色调变化

#7cb3b9 HTML/CSS代码

#7cb3b9 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #7cb3b9.

<span style="color:#7cb3b9;">文本</span>
#7cb3b9 背景颜色

此段背景颜色为 #7cb3b9.

<p style="background-color:#7cb3b9;">文本</p>
#7cb3b9 边框颜色

这个边框颜色为 #7cb3b9.

<div style="border:1px solid #7cb3b9;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#7cb3b9;}
.background {background-color:#7cb3b9;}
.border {border:1px solid #7cb3b9;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉