#7cb9a0 颜色信息

在RGB颜色空间中,#7cb9a0由48.63%红色,72.55%绿色和62.75%蓝色组成,十进制红色值为124,绿色值为185,蓝色值为160。在CMKY色彩空间中,他由32.97%青色,0.0%品红色,13.51%黄色和27.45%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#66cc99

  • R48.6
  • G72.5
  • B62.7
  RGB 百分比
  • C33.0
  • M0.0
  • Y13.5
  • K27.5
  CMYK 百分比

#7cb9a0 颜色转换

#7cb9a0十进制的RGB值为R:124, G:185, B:160。 CMYK值为C:32.974, M:0.0, Y: 13.514, K: 27.451

RGB124, 185, 160
百分比48.63%, 72.55%, 62.75%
十六进制7cb9a0
十进制8173984
二进制01111100,10111001,10100000
CMYK32.974, 0.0, 13.514, 27.451
CMYK百分比33%, 0%, 14%, 27%
CMY0.514, 0.275, 0.373
CMY百分比51%, 27%, 37%
HSL155.41°, 30.35, 60.59
HSV (or HSB)155.41°, 32.973, 72.55
XYZ32.005, 41.52, 39.584
xyY0.283, 0.367, 41.52
CIE-LAB70.538, -25.159, 6.464
CIE-LUV70.538, -29.661, 13.509
CIE-LCH/LCHab70.538, 25.976, 165.592
CIE-LUV/LCHuv70.538, 32.593, 155.514
Hunter-Lab64.436, -24.104, 8.683
YIQ163.911, -28.3174, -20.6815
YUV163.911, -1.92322, -35.01475
网页安全色#66cc99
颜色名称

#7cb9a0 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#7cb9a0 相似颜色

相似颜色

#7cb9a0 色度/色彩

至黑
至白

#7cb9a0 色调

色调变化

#7cb9a0 HTML/CSS代码

#7cb9a0 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #7cb9a0.

<span style="color:#7cb9a0;">文本</span>
#7cb9a0 背景颜色

此段背景颜色为 #7cb9a0.

<p style="background-color:#7cb9a0;">文本</p>
#7cb9a0 边框颜色

这个边框颜色为 #7cb9a0.

<div style="border:1px solid #7cb9a0;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#7cb9a0;}
.background {background-color:#7cb9a0;}
.border {border:1px solid #7cb9a0;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉