#7ccc2a 颜色信息

在RGB颜色空间中,#7ccc2a由48.63%红色,80.0%绿色和16.47%蓝色组成,十进制红色值为124,绿色值为204,蓝色值为42。在CMKY色彩空间中,他由39.22%青色,0.0%品红色,79.41%黄色和20.0%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#66cc33

  • R48.6
  • G80.0
  • B16.5
  RGB 百分比
  • C39.2
  • M0.0
  • Y79.4
  • K20.0
  CMYK 百分比

#7ccc2a 颜色转换

#7ccc2a十进制的RGB值为R:124, G:204, B:42。 CMYK值为C:39.216, M:0.0, Y: 79.411, K: 20.0

RGB124, 204, 42
百分比48.63%, 80.0%, 16.47%
十六进制7ccc2a
十进制8178730
二进制01111100,11001100,00101010
CMYK39.216, 0.0, 79.411, 20.0
CMYK百分比39%, 0%, 79%, 20%
CMY0.514, 0.2, 0.835
CMY百分比51%, 20%, 84%
HSL89.63°, 65.85, 48.23
HSV (or HSB)89.63°, 79.412, 80.0
XYZ30.322, 47.637, 9.787
xyY0.346, 0.543, 47.637
CIE-LAB74.595, -48.85, 66.607
CIE-LUV74.595, -39.938, 82.826
CIE-LCH/LCHab74.595, 82.6, 126.257
CIE-LUV/LCHuv74.595, 91.952, 115.743
Hunter-Lab69.019, -42.364, 39.906
YIQ161.612, 4.3786, -67.3344
YUV161.612, -58.85956, -32.99838
网页安全色#66cc33
颜色名称

#7ccc2a 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#7ccc2a 相似颜色

相似颜色

#7ccc2a 色度/色彩

至黑
至白

#7ccc2a 色调

色调变化

#7ccc2a HTML/CSS代码

#7ccc2a 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #7ccc2a.

<span style="color:#7ccc2a;">文本</span>
#7ccc2a 背景颜色

此段背景颜色为 #7ccc2a.

<p style="background-color:#7ccc2a;">文本</p>
#7ccc2a 边框颜色

这个边框颜色为 #7ccc2a.

<div style="border:1px solid #7ccc2a;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#7ccc2a;}
.background {background-color:#7ccc2a;}
.border {border:1px solid #7ccc2a;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉