#7cda6d 颜色信息

在RGB颜色空间中,#7cda6d由48.63%红色,85.49%绿色和42.75%蓝色组成,十进制红色值为124,绿色值为218,蓝色值为109。在CMKY色彩空间中,他由43.12%青色,0.0%品红色,50.0%黄色和14.51%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#66cc66

  • R 48.6
  • G 85.5
  • B 42.7
  RGB 百分比
  • C 43.1
  • M 0.0
  • Y 50.0
  • K 14.5
  CMYK 百分比

#7cda6d 颜色转换

#7cda6d十进制的RGB值为R:124, G:218, B:109。 CMYK值为C:43.12, M:0.0, Y: 50.0, K: 14.51

RGB 124, 218, 109
百分比 48.63%, 85.49%, 42.75%
十六进制 7cda6d
十进制 8182381
二进制 01111100,11011010,01101101
CMYK 43.12, 0.0, 50.0, 14.51
CMYK百分比 43%, 0%, 50%, 15%
CMY 0.514, 0.145, 0.573
CMY百分比 51%, 15%, 57%
HSL 111.74°, 59.56, 64.12
HSV (or HSB) 111.74°, 50.0, 85.49
XYZ 36.142, 55.53, 23.281
xyY 0.314, 0.483, 55.53
CIE-LAB 79.345, -48.733, 44.794
CIE-LUV 79.345, -45.25, 65.95
CIE-LCH/LCHab 79.345, 66.192, 137.411
CIE-LUV/LCHuv 79.345, 79.981, 124.455
Hunter-Lab 74.518, -43.833, 33.64
YIQ 177.468, -20.9929, -53.8018
YUV 177.468, -33.6916, -46.90891
网页安全色 #66cc66
颜色名称

#7cda6d 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#7cda6d 相似颜色

相似颜色

#7cda6d 色度/色彩

至黑
至白

#7cda6d 色调

色调变化

#7cda6d HTML/CSS代码

#7cda6d 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #7cda6d.

<span style="color:#7cda6d;">文本</span>
#7cda6d 背景颜色

此段背景颜色为 #7cda6d.

<p style="background-color:#7cda6d;">文本</p>
#7cda6d 边框颜色

这个边框颜色为 #7cda6d.

<div style="border:1px solid #7cda6d;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#7cda6d;}
.background {background-color:#7cda6d;}
.border {border:1px solid #7cda6d;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉