#7d5d4a 颜色信息

在RGB颜色空间中,#7d5d4a由49.02%红色,36.47%绿色和29.02%蓝色组成,十进制红色值为125,绿色值为93,蓝色值为74。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,25.6%品红色,40.8%黄色和50.98%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#666633

  • R 49.0
  • G 36.5
  • B 29.0
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 25.6
  • Y 40.8
  • K 51.0
  CMYK 百分比

#7d5d4a 颜色转换

#7d5d4a十进制的RGB值为R:125, G:93, B:74。 CMYK值为C:0.0, M:25.6, Y: 40.8, K: 50.98

RGB 125, 93, 74
百分比 49.02%, 36.47%, 29.02%
十六进制 7d5d4a
十进制 8215882
二进制 01111101,01011101,01001010
CMYK 0.0, 25.6, 40.8, 50.98
CMYK百分比 0%, 26%, 41%, 51%
CMY 0.51, 0.635, 0.71
CMY百分比 51%, 64%, 71%
HSL 22.35°, 25.63, 39.02
HSV (or HSB) 22.35°, 40.8, 49.02
XYZ 13.608, 12.684, 8.21
xyY 0.394, 0.368, 12.684
CIE-LAB 42.283, 10.351, 15.995
CIE-LUV 42.283, 22.196, 17.181
CIE-LCH/LCHab 42.283, 19.052, 57.092
CIE-LUV/LCHuv 42.283, 28.069, 37.743
Hunter-Lab 35.614, 5.878, 11.263
YIQ 100.402, 25.1735, 0.8552
YUV 100.402, -12.99123, 21.58019
网页安全色 #666633
颜色名称

#7d5d4a 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#7d5d4a 相似颜色

相似颜色

#7d5d4a 色度/色彩

至黑
至白

#7d5d4a 色调

色调变化

#7d5d4a HTML/CSS代码

#7d5d4a 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #7d5d4a.

<span style="color:#7d5d4a;">文本</span>
#7d5d4a 背景颜色

此段背景颜色为 #7d5d4a.

<p style="background-color:#7d5d4a;">文本</p>
#7d5d4a 边框颜色

这个边框颜色为 #7d5d4a.

<div style="border:1px solid #7d5d4a;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#7d5d4a;}
.background {background-color:#7d5d4a;}
.border {border:1px solid #7d5d4a;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉