#7d6b8b 颜色信息

在RGB颜色空间中,#7d6b8b由49.02%红色,41.96%绿色和54.51%蓝色组成,十进制红色值为125,绿色值为107,蓝色值为139。在CMKY色彩空间中,他由10.07%青色,23.02%品红色,0.0%黄色和45.49%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#666699

  • R 49.0
  • G 42.0
  • B 54.5
  RGB 百分比
  • C 10.1
  • M 23.0
  • Y 0.0
  • K 45.5
  CMYK 百分比

#7d6b8b 颜色转换

#7d6b8b十进制的RGB值为R:125, G:107, B:139。 CMYK值为C:10.072, M:23.021, Y: 0.0, K: 45.49

RGB 125, 107, 139
百分比 49.02%, 41.96%, 54.51%
十六进制 7d6b8b
十进制 8219531
二进制 01111101,01101011,10001011
CMYK 10.072, 23.021, 0.0, 45.49
CMYK百分比 10%, 23%, 0%, 45%
CMY 0.51, 0.58, 0.455
CMY百分比 51%, 58%, 45%
HSL 273.75°, 13.01, 48.23
HSV (or HSB) 273.75°, 23.022000000000002, 54.51
XYZ 18.375, 16.74, 26.688
xyY 0.297, 0.271, 16.74
CIE-LAB 47.931, 13.549, -14.94
CIE-LUV 47.931, 7.75, -23.249
CIE-LCH/LCHab 47.931, 20.168, 312.205
CIE-LUV/LCHuv 47.931, 24.507, 288.434
Hunter-Lab 40.914, 8.565, -10.034
YIQ 116.03, 0.4446, 13.7654
YUV 116.03, 11.30473, 7.86968
网页安全色 #666699
颜色名称

#7d6b8b 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#7d6b8b 相似颜色

相似颜色

#7d6b8b 色度/色彩

至黑
至白

#7d6b8b 色调

色调变化

#7d6b8b HTML/CSS代码

#7d6b8b 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #7d6b8b.

<span style="color:#7d6b8b;">文本</span>
#7d6b8b 背景颜色

此段背景颜色为 #7d6b8b.

<p style="background-color:#7d6b8b;">文本</p>
#7d6b8b 边框颜色

这个边框颜色为 #7d6b8b.

<div style="border:1px solid #7d6b8b;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#7d6b8b;}
.background {background-color:#7d6b8b;}
.border {border:1px solid #7d6b8b;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉