#7d7b7d 颜色信息

在RGB颜色空间中,#7d7b7d由49.02%红色,48.24%绿色和49.02%蓝色组成,十进制红色值为125,绿色值为123,蓝色值为125。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,1.6%品红色,0.0%黄色和50.98%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#666666

  • R 49.0
  • G 48.2
  • B 49.0
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 1.6
  • Y 0.0
  • K 51.0
  CMYK 百分比

#7d7b7d 颜色转换

#7d7b7d十进制的RGB值为R:125, G:123, B:125。 CMYK值为C:0.0, M:1.601, Y: 0.0, K: 50.98

RGB 125, 123, 125
百分比 49.02%, 48.24%, 49.02%
十六进制 7d7b7d
十进制 8223613
二进制 01111101,01111011,01111101
CMYK 0.0, 1.601, 0.0, 50.98
CMYK百分比 0%, 2%, 0%, 51%
CMY 0.51, 0.518, 0.51
CMY百分比 51%, 52%, 51%
HSL 300.0°, 0.81, 48.63
HSV (or HSB) 300.0°, 1.6, 49.02
XYZ 19.241, 20.007, 22.249
xyY 0.313, 0.325, 20.007
CIE-LAB 51.845, 1.154, -0.827
CIE-LUV 51.845, 1.017, -1.327
CIE-LCH/LCHab 51.845, 1.42, 324.354
CIE-LUV/LCHuv 51.845, 1.672, 307.487
Hunter-Lab 44.729, -1.488, 1.818
YIQ 123.826, 0.5492, 1.0454
YUV 123.826, 0.57897, 1.02998
网页安全色 #666666
颜色名称

#7d7b7d 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#7d7b7d 相似颜色

相似颜色

#7d7b7d 色度/色彩

至黑
至白

#7d7b7d 色调

色调变化

#7d7b7d HTML/CSS代码

#7d7b7d 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #7d7b7d.

<span style="color:#7d7b7d;">文本</span>
#7d7b7d 背景颜色

此段背景颜色为 #7d7b7d.

<p style="background-color:#7d7b7d;">文本</p>
#7d7b7d 边框颜色

这个边框颜色为 #7d7b7d.

<div style="border:1px solid #7d7b7d;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#7d7b7d;}
.background {background-color:#7d7b7d;}
.border {border:1px solid #7d7b7d;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉