#7d7e8d 颜色信息

在RGB颜色空间中,#7d7e8d由49.02%红色,49.41%绿色和55.29%蓝色组成,十进制红色值为125,绿色值为126,蓝色值为141。在CMKY色彩空间中,他由11.35%青色,10.64%品红色,0.0%黄色和44.71%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#666699

  • R 49.0
  • G 49.4
  • B 55.3
  RGB 百分比
  • C 11.3
  • M 10.6
  • Y 0.0
  • K 44.7
  CMYK 百分比

#7d7e8d 颜色转换

#7d7e8d十进制的RGB值为R:125, G:126, B:141。 CMYK值为C:11.347, M:10.638, Y: 0.0, K: 44.706

RGB 125, 126, 141
百分比 49.02%, 49.41%, 55.29%
十六进制 7d7e8d
十进制 8224397
二进制 01111101,01111110,10001101
CMYK 11.347, 10.638, 0.0, 44.706
CMYK百分比 11%, 11%, 0%, 45%
CMY 0.51, 0.506, 0.447
CMY百分比 51%, 51%, 45%
HSL 236.25°, 6.56, 52.16
HSV (or HSB) 236.25°, 11.347999999999999, 55.29
XYZ 20.725, 21.205, 28.199
xyY 0.296, 0.302, 21.205
CIE-LAB 53.173, 2.788, -8.22
CIE-LUV 53.173, -1.409, -12.159
CIE-LCH/LCHab 53.173, 8.68, 288.737
CIE-LUV/LCHuv 53.173, 12.24, 263.389
Hunter-Lab 46.049, -0.247, -4.074
YIQ 127.411, -5.4154, 4.4565
YUV 127.411, 6.68839, -2.11515
网页安全色 #666699
颜色名称

#7d7e8d 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#7d7e8d 相似颜色

相似颜色

#7d7e8d 色度/色彩

至黑
至白

#7d7e8d 色调

色调变化

#7d7e8d HTML/CSS代码

#7d7e8d 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #7d7e8d.

<span style="color:#7d7e8d;">文本</span>
#7d7e8d 背景颜色

此段背景颜色为 #7d7e8d.

<p style="background-color:#7d7e8d;">文本</p>
#7d7e8d 边框颜色

这个边框颜色为 #7d7e8d.

<div style="border:1px solid #7d7e8d;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#7d7e8d;}
.background {background-color:#7d7e8d;}
.border {border:1px solid #7d7e8d;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉