#7da3da 颜色信息

在RGB颜色空间中,#7da3da由49.02%红色,63.92%绿色和85.49%蓝色组成,十进制红色值为125,绿色值为163,蓝色值为218。在CMKY色彩空间中,他由42.66%青色,25.23%品红色,0.0%黄色和14.51%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#6699cc

  • R 49.0
  • G 63.9
  • B 85.5
  RGB 百分比
  • C 42.7
  • M 25.2
  • Y 0.0
  • K 14.5
  CMYK 百分比

#7da3da 颜色转换

#7da3da十进制的RGB值为R:125, G:163, B:218。 CMYK值为C:42.66, M:25.229, Y: 0.0, K: 14.51

RGB 125, 163, 218
百分比 49.02%, 63.92%, 85.49%
十六进制 7da3da
十进制 8233946
二进制 01111101,10100011,11011010
CMYK 42.66, 25.229, 0.0, 14.51
CMYK百分比 43%, 25%, 0%, 15%
CMY 0.51, 0.361, 0.145
CMY百分比 51%, 36%, 15%
HSL 215.49°, 55.69, 67.25
HSV (or HSB) 215.49°, 42.661, 85.49
XYZ 34.207, 35.615, 71.398
xyY 0.242, 0.252, 35.615
CIE-LAB 66.225, 1.237, -31.988
CIE-LUV 66.225, -19.809, -50.597
CIE-LCH/LCHab 66.225, 32.012, 272.215
CIE-LUV/LCHuv 66.225, 54.337, 248.62
Hunter-Lab 59.678, -2.123, -29.159
YIQ 157.908, -40.3157, 9.079
YUV 157.908, 29.57257, -28.87055
网页安全色 #6699cc
颜色名称

#7da3da 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#7da3da 相似颜色

相似颜色

#7da3da 色度/色彩

至黑
至白

#7da3da 色调

色调变化

#7da3da HTML/CSS代码

#7da3da 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #7da3da.

<span style="color:#7da3da;">文本</span>
#7da3da 背景颜色

此段背景颜色为 #7da3da.

<p style="background-color:#7da3da;">文本</p>
#7da3da 边框颜色

这个边框颜色为 #7da3da.

<div style="border:1px solid #7da3da;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#7da3da;}
.background {background-color:#7da3da;}
.border {border:1px solid #7da3da;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉