#7db3dc 颜色信息

在RGB颜色空间中,#7db3dc由49.02%红色,70.2%绿色和86.27%蓝色组成,十进制红色值为125,绿色值为179,蓝色值为220。在CMKY色彩空间中,他由43.18%青色,18.64%品红色,0.0%黄色和13.72%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#66cccc

  • R 49.0
  • G 70.2
  • B 86.3
  RGB 百分比
  • C 43.2
  • M 18.6
  • Y 0.0
  • K 13.7
  CMYK 百分比

#7db3dc 颜色转换

#7db3dc十进制的RGB值为R:125, G:179, B:220。 CMYK值为C:43.182, M:18.637, Y: 0.0, K: 13.725

RGB 125, 179, 220
百分比 49.02%, 70.2%, 86.27%
十六进制 7db3dc
十进制 8238044
二进制 01111101,10110011,11011100
CMYK 43.182, 18.637, 0.0, 13.725
CMYK百分比 43%, 19%, 0%, 14%
CMY 0.51, 0.298, 0.137
CMY百分比 51%, 30%, 14%
HSL 205.89°, 57.58, 67.65
HSV (or HSB) 205.89°, 43.181999999999995, 86.28
XYZ 37.493, 41.766, 73.792
xyY 0.245, 0.273, 41.766
CIE-LAB 70.709, -7.049, -26.179
CIE-LUV 70.709, -26.15, -40.236
CIE-LCH/LCHab 70.709, 27.111, 254.929
CIE-LUV/LCHuv 70.709, 47.987, 236.979
Hunter-Lab 64.626, -9.54, -22.46
YIQ 167.528, -45.3519, 1.3382
YUV 167.528, 25.82281, -37.31041
网页安全色 #66cccc
颜色名称

#7db3dc 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#7db3dc 相似颜色

相似颜色

#7db3dc 色度/色彩

至黑
至白

#7db3dc 色调

色调变化

#7db3dc HTML/CSS代码

#7db3dc 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #7db3dc.

<span style="color:#7db3dc;">文本</span>
#7db3dc 背景颜色

此段背景颜色为 #7db3dc.

<p style="background-color:#7db3dc;">文本</p>
#7db3dc 边框颜色

这个边框颜色为 #7db3dc.

<div style="border:1px solid #7db3dc;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#7db3dc;}
.background {background-color:#7db3dc;}
.border {border:1px solid #7db3dc;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉