#7dc64b 颜色信息

在RGB颜色空间中,#7dc64b由49.02%红色,77.65%绿色和29.41%蓝色组成,十进制红色值为125,绿色值为198,蓝色值为75。在CMKY色彩空间中,他由36.87%青色,0.0%品红色,62.12%黄色和22.35%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#66cc33

  • R 49.0
  • G 77.6
  • B 29.4
  RGB 百分比
  • C 36.9
  • M 0.0
  • Y 62.1
  • K 22.4
  CMYK 百分比

#7dc64b 颜色转换

#7dc64b十进制的RGB值为R:125, G:198, B:75。 CMYK值为C:36.868, M:0.0, Y: 62.121, K: 22.353

RGB 125, 198, 75
百分比 49.02%, 77.65%, 29.41%
十六进制 7dc64b
十进制 8242763
二进制 01111101,11000110,01001011
CMYK 36.868, 0.0, 62.121, 22.353
CMYK百分比 37%, 0%, 62%, 22%
CMY 0.51, 0.224, 0.706
CMY百分比 51%, 22%, 71%
HSL 95.61°, 51.9, 53.53
HSV (or HSB) 95.61°, 62.121, 77.65
XYZ 29.921, 45.255, 13.815
xyY 0.336, 0.509, 45.255
CIE-LAB 73.059, -43.744, 53.052
CIE-LUV 73.059, -36.379, 70.839
CIE-LCH/LCHab 73.059, 68.761, 129.507
CIE-LUV/LCHuv 73.059, 79.634, 117.182
Hunter-Lab 67.272, -38.334, 34.915
YIQ 162.151, -3.9808, -53.7171
YUV 162.151, -42.88553, -32.59377
网页安全色 #66cc33
颜色名称

#7dc64b 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#7dc64b 相似颜色

相似颜色

#7dc64b 色度/色彩

至黑
至白

#7dc64b 色调

色调变化

#7dc64b HTML/CSS代码

#7dc64b 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #7dc64b.

<span style="color:#7dc64b;">文本</span>
#7dc64b 背景颜色

此段背景颜色为 #7dc64b.

<p style="background-color:#7dc64b;">文本</p>
#7dc64b 边框颜色

这个边框颜色为 #7dc64b.

<div style="border:1px solid #7dc64b;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#7dc64b;}
.background {background-color:#7dc64b;}
.border {border:1px solid #7dc64b;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉