#7e114b 颜色信息

在RGB颜色空间中,#7e114b由49.41%红色,6.67%绿色和29.41%蓝色组成,十进制红色值为126,绿色值为17,蓝色值为75。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,86.51%品红色,40.48%黄色和50.59%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#660033

  • R 49.4
  • G 6.7
  • B 29.4
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 86.5
  • Y 40.5
  • K 50.6
  CMYK 百分比

#7e114b 颜色转换

#7e114b十进制的RGB值为R:126, G:17, B:75。 CMYK值为C:0.0, M:86.507, Y: 40.476, K: 50.588

RGB 126, 17, 75
百分比 49.41%, 6.67%, 29.41%
十六进制 7e114b
十进制 8261963
二进制 01111110,00010001,01001011
CMYK 0.0, 86.507, 40.476, 50.588
CMYK百分比 0%, 87%, 40%, 51%
CMY 0.506, 0.933, 0.706
CMY百分比 51%, 93%, 71%
HSL 328.07°, 76.22, 28.04
HSV (or HSB) 328.07°, 86.508, 49.41
XYZ 10.075, 5.346, 7.157
xyY 0.446, 0.237, 5.346
CIE-LAB 27.698, 48.279, -5.376
CIE-LUV 27.698, 58.635, -13.592
CIE-LCH/LCHab 27.698, 48.578, 353.646
CIE-LUV/LCHuv 27.698, 60.189, 346.949
Hunter-Lab 23.12, 37.322, -2.17
YIQ 56.203, 46.3177, 41.1031
YUV 56.203, 9.251, 61.23442
网页安全色 #660033
颜色名称

#7e114b 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#7e114b 相似颜色

相似颜色

#7e114b 色度/色彩

至黑
至白

#7e114b 色调

色调变化

#7e114b HTML/CSS代码

#7e114b 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #7e114b.

<span style="color:#7e114b;">文本</span>
#7e114b 背景颜色

此段背景颜色为 #7e114b.

<p style="background-color:#7e114b;">文本</p>
#7e114b 边框颜色

这个边框颜色为 #7e114b.

<div style="border:1px solid #7e114b;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#7e114b;}
.background {background-color:#7e114b;}
.border {border:1px solid #7e114b;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉