#7e1b44 颜色信息

在RGB颜色空间中,#7e1b44由49.41%红色,10.59%绿色和26.67%蓝色组成,十进制红色值为126,绿色值为27,蓝色值为68。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,78.57%品红色,46.03%黄色和50.59%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#663333

  • R 49.4
  • G 10.6
  • B 26.7
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 78.6
  • Y 46.0
  • K 50.6
  CMYK 百分比

#7e1b44 颜色转换

#7e1b44十进制的RGB值为R:126, G:27, B:68。 CMYK值为C:0.0, M:78.572, Y: 46.031, K: 50.588

RGB 126, 27, 68
百分比 49.41%, 10.59%, 26.67%
十六进制 7e1b44
十进制 8264516
二进制 01111110,00011011,01000100
CMYK 0.0, 78.572, 46.031, 50.588
CMYK百分比 0%, 79%, 46%, 51%
CMY 0.506, 0.894, 0.733
CMY百分比 51%, 89%, 73%
HSL 335.15°, 64.71, 30.0
HSV (or HSB) 335.15°, 78.571, 49.41
XYZ 10.04, 5.638, 6.028
xyY 0.463, 0.26, 5.638
CIE-LAB 28.48, 44.632, 0.463
CIE-LUV 28.48, 58.691, -6.693
CIE-LCH/LCHab 28.48, 44.635, 0.594
CIE-LUV/LCHuv 28.48, 59.071, 353.495
Hunter-Lab 23.744, 33.923, 1.569
YIQ 61.275, 45.8208, 33.6977
YUV 61.275, 3.3104, 56.78459
网页安全色 #663333
颜色名称

#7e1b44 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#7e1b44 相似颜色

相似颜色

#7e1b44 色度/色彩

至黑
至白

#7e1b44 色调

色调变化

#7e1b44 HTML/CSS代码

#7e1b44 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #7e1b44.

<span style="color:#7e1b44;">文本</span>
#7e1b44 背景颜色

此段背景颜色为 #7e1b44.

<p style="background-color:#7e1b44;">文本</p>
#7e1b44 边框颜色

这个边框颜色为 #7e1b44.

<div style="border:1px solid #7e1b44;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#7e1b44;}
.background {background-color:#7e1b44;}
.border {border:1px solid #7e1b44;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉