#7e2bac 颜色信息

在RGB颜色空间中,#7e2bac由49.41%红色,16.86%绿色和67.45%蓝色组成,十进制红色值为126,绿色值为43,蓝色值为172。在CMKY色彩空间中,他由26.74%青色,75.0%品红色,0.0%黄色和32.55%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#663399

  • R 49.4
  • G 16.9
  • B 67.5
  RGB 百分比
  • C 26.7
  • M 75.0
  • Y 0.0
  • K 32.5
  CMYK 百分比

#7e2bac 颜色转换

#7e2bac十进制的RGB值为R:126, G:43, B:172。 CMYK值为C:26.744, M:75.0, Y: 0.0, K: 32.549

RGB 126, 43, 172
百分比 49.41%, 16.86%, 67.45%
十六进制 7e2bac
十进制 8268716
二进制 01111110,00101011,10101100
CMYK 26.744, 75.0, 0.0, 32.549
CMYK百分比 27%, 75%, 0%, 33%
CMY 0.506, 0.831, 0.325
CMY百分比 51%, 83%, 33%
HSL 278.6°, 60.0, 42.16
HSV (or HSB) 278.6°, 75.0, 67.45
XYZ 16.913, 9.142, 39.901
xyY 0.256, 0.139, 9.142
CIE-LAB 36.257, 55.988, -53.023
CIE-LUV 36.257, 23.235, -79.075
CIE-LCH/LCHab 36.257, 77.111, 316.558
CIE-LUV/LCHuv 36.257, 82.418, 286.374
Hunter-Lab 30.236, 46.934, -57.076
YIQ 82.523, 8.012, 57.6993
YUV 82.523, 44.03264, 38.14371
网页安全色 #663399
颜色名称

#7e2bac 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#7e2bac 相似颜色

相似颜色

#7e2bac 色度/色彩

至黑
至白

#7e2bac 色调

色调变化

#7e2bac HTML/CSS代码

#7e2bac 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #7e2bac.

<span style="color:#7e2bac;">文本</span>
#7e2bac 背景颜色

此段背景颜色为 #7e2bac.

<p style="background-color:#7e2bac;">文本</p>
#7e2bac 边框颜色

这个边框颜色为 #7e2bac.

<div style="border:1px solid #7e2bac;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#7e2bac;}
.background {background-color:#7e2bac;}
.border {border:1px solid #7e2bac;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉