#7e62b0 颜色信息

在RGB颜色空间中,#7e62b0由49.41%红色,38.43%绿色和69.02%蓝色组成,十进制红色值为126,绿色值为98,蓝色值为176。在CMKY色彩空间中,他由28.41%青色,44.32%品红色,0.0%黄色和30.98%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#666699

  • R 49.4
  • G 38.4
  • B 69.0
  RGB 百分比
  • C 28.4
  • M 44.3
  • Y 0.0
  • K 31.0
  CMYK 百分比

#7e62b0 颜色转换

#7e62b0十进制的RGB值为R:126, G:98, B:176。 CMYK值为C:28.409, M:44.319, Y: 0.0, K: 30.98

RGB 126, 98, 176
百分比 49.41%, 38.43%, 69.02%
十六进制 7e62b0
十进制 8282800
二进制 01111110,01100010,10110000
CMYK 28.409, 44.319, 0.0, 30.98
CMYK百分比 28%, 44%, 0%, 31%
CMY 0.506, 0.616, 0.31
CMY百分比 51%, 62%, 31%
HSL 261.54°, 33.05, 53.73
HSV (or HSB) 261.54°, 44.318000000000005, 69.02
XYZ 20.807, 16.306, 43.123
xyY 0.259, 0.203, 16.306
CIE-LAB 47.373, 28.184, -37.612
CIE-LUV 47.373, 8.002, -59.486
CIE-LCH/LCHab 47.373, 47, 306.846
CIE-LUV/LCHuv 47.373, 60.022, 277.661
Hunter-Lab 40.38, 21.312, -35.051
YIQ 115.264, -8.3762, 30.1956
YUV 115.264, 29.88934, 9.41922
网页安全色 #666699
颜色名称

#7e62b0 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#7e62b0 相似颜色

相似颜色

#7e62b0 色度/色彩

至黑
至白

#7e62b0 色调

色调变化

#7e62b0 HTML/CSS代码

#7e62b0 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #7e62b0.

<span style="color:#7e62b0;">文本</span>
#7e62b0 背景颜色

此段背景颜色为 #7e62b0.

<p style="background-color:#7e62b0;">文本</p>
#7e62b0 边框颜色

这个边框颜色为 #7e62b0.

<div style="border:1px solid #7e62b0;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#7e62b0;}
.background {background-color:#7e62b0;}
.border {border:1px solid #7e62b0;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉