#7e677b 颜色信息

在RGB颜色空间中,#7e677b由49.41%红色,40.39%绿色和48.24%蓝色组成,十进制红色值为126,绿色值为103,蓝色值为123。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,18.25%品红色,2.38%黄色和50.59%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#666666

  • R 49.4
  • G 40.4
  • B 48.2
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 18.3
  • Y 2.4
  • K 50.6
  CMYK 百分比

#7e677b 颜色转换

#7e677b十进制的RGB值为R:126, G:103, B:123。 CMYK值为C:0.0, M:18.255, Y: 2.382, K: 50.588

RGB 126, 103, 123
百分比 49.41%, 40.39%, 48.24%
十六进制 7e677b
十进制 8284027
二进制 01111110,01100111,01111011
CMYK 0.0, 18.255, 2.382, 50.588
CMYK百分比 0%, 18%, 2%, 51%
CMY 0.506, 0.596, 0.518
CMY百分比 51%, 60%, 52%
HSL 307.83°, 10.04, 44.9
HSV (or HSB) 307.83°, 18.254, 49.41
XYZ 17.029, 15.566, 20.845
xyY 0.319, 0.291, 15.566
CIE-LAB 46.4, 12.906, -7.682
CIE-LUV 46.4, 11.908, -12.563
CIE-LCH/LCHab 46.4, 15.019, 329.239
CIE-LUV/LCHuv 46.4, 17.31, 313.469
Hunter-Lab 39.454, 7.998, -3.707
YIQ 112.157, 7.2797, 11.0885
YUV 112.157, 5.33704, 12.1448
网页安全色 #666666
颜色名称

#7e677b 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#7e677b 相似颜色

相似颜色

#7e677b 色度/色彩

至黑
至白

#7e677b 色调

色调变化

#7e677b HTML/CSS代码

#7e677b 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #7e677b.

<span style="color:#7e677b;">文本</span>
#7e677b 背景颜色

此段背景颜色为 #7e677b.

<p style="background-color:#7e677b;">文本</p>
#7e677b 边框颜色

这个边框颜色为 #7e677b.

<div style="border:1px solid #7e677b;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#7e677b;}
.background {background-color:#7e677b;}
.border {border:1px solid #7e677b;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉